תכנית מתאר ארצית ליער וייעור (תמ"א 22)

מטיילים בפארק בריטניה. צילום: ארכיון צילומי קק"ל
 
 
תכנית המתאר הארצית ליער וייעור (תמ"א22) אושרה על-ידי ממשלת ישראל ב- 16/11/1995.  חשיבותה של התכנית היא בכך שהיא מעגנת בחוק את מעמדו של היער בישראל, ובכלל זה יערות נטע אדם, מרבית שטחי החורש הטבעי ושטחי נטיעה עתידיים. התכנית מגינה, אם כן, על השטחים הפתוחים שעד כה לא היו מוגנים מפני תנופת הפיתוח והבנייה המואצת בישראל. 
 

ליער בישראל פנים רבות ותפקיד חשוב הן מבחינה אקולוגית והן מבחינה חברתית. בשנים האחרונות, עם התגברות התחממות האטמוספרה ("אפקט החממה"), גברה המודעות לחשיבות היערות  הקולטים את דו-תחמוצת הפחמן ומספקים חמצן.  היבט אקולוגי נוסף של היער בא לידי ביטוי בכך שהוא מתפקד כחיץ סביב אזורי תעשיה ובנייה צפופה, קולט מזהמים, משמש מחסום מפני אבק ורעש ומגן על הקרקע מפני סחיפה והידלדלות.

 
לאור המודעות לחשיבותם של היערות הוחלט לבסס את תכנית המתאר הארצית ליער ולייעור במטרה להשיג שני יעדים עיקריים :
 
א. שמירה והגנה על היערות והחורש הטבעי המהווים חלק בלתי נפרד מנופי הארץ, שלהם חשיבות אקולוגית רבה.
 
ב. פיזור היערות בהתאם לפיזור האוכלוסייה, כדי לתת אפשרות לציבור הישראלי ליהנות משטחים פתוחים, ירוקים, בעלי תשתית מתאימה לשהייה ובילוי בחיק הטבע בקרבת אזורי מגורים.
 
תכנית המתאר מתייחסת ליער גם כמקום מחסה למינים רבים של צומח ובעלי חיים בסביבתם הטבעית הכוללת שטחים מגוונים של יער וחורש.  התכנית משמרת את ייחודן של צורות הנוף השונות בהן נתברכה ארץ ישראל, ושואפת ליצור יער וחורש אופייניים לכל אזור בארץ. 
 
בשנים האחרונות מושם דגש על פיתוח היער לא רק לצורכי שימור הסביבה והקרקע, אלא גם למטרות נופש ותיירות.  יערות נטע האדם, הפארקים והחניונים שהקימה קרן קימת לישראל מהווים את התשתית המרכזית לפעילות הנופש והתיירות בחיק הטבע בישראל.  תכנית המתאר מבקשת לספק שטחים ירוקים למטרות נופש ומרגוע הן בגושי היערות והן בחגורות ירוקות סביב ליישובים.
 
בנוסף לכל האמור לעיל, מתייחסת התכנית גם לתרומתו הכללית של היער ליצירת מקורות תעסוקה בתחום הנופש, התיירות והייעור, בהעלאת ערך הקרקע למגורים ולאזורי נופש, בהגברת תפוקת העץ עבור התעשייה המקומית ובמניעת תופעות של סחף ואיבוד קרקע.  
 
בהכנתה של תמ"א 22 הושקעו ארבע שנות עבודה במהלכן מופו ונחקרו משאבי היער והצומח הטבעי בארץ, וכן יחסי הגומלין שלהם עם סביבתם.  בהכנת התכנית השתתפו, בנוסף לקק"ל, גם משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל, משרד המשפטים, משרד הביטחון, משרד התיירות, רשות העתיקות, רשות שמורות הטבע, החברה להגנת הטבע, רשות הגנים הלאומיים ונציבות כיבוי-אש והצלה.
 
תמ"א 22 מקיפה כ- 1.62 מליון דונם קרקע, רובה צפונית לבאר-שבע.  שיעור קרקע זה מהווה כ- 18% מכלל שטח המדינה במרחב הצפוני שלה.  התכנית מסווגת ומפרטת שמונה צורות יער וייעור שונות (יער נטע-אדם קיים, יער נטע-אדם מוצע, יער פארק קיים, יער פארק מוצע, יער טבעי לטיפוח, יער לשימור, יער פארק חופי ונטיעות בגדות נחלים) ומנחה את שימורן, טיפוחן ושילובן במסגרת תכנונית המבוססת על צרכי החברה והמדינה.
 
תכנית המתאר ליער וייעור מרחיבה את תחום אחריותה של קק"ל ומציבה בפניה הזדמנויות ואתגרים חדשים.  מימושם של אתגרים אלה יתרום, ללא ספק, לרווחתם של תושבי ישראל והמבקרים בה.