נתוני יערות קק"ל לשנת 2012

היקף שטחי יער

*         שטחי האקליפטוסים מתוך זה עומד על 82,136 דונם.
**        שטחי המטעים כוללים בעיקר: שטחי זיתים, חרובים ודקלים.
***      כולל שטחי חלקות ניסיון ושטחים דלילים מאוד.
****     שטח הנטיעות, הניתן כאן בשלב זה, עלול שלא להיות סופי.
*****   שטח ללא עצים + שטח עשבוני.

התפלגות שטחי יער למרחבים

התפלגות שטח יער קק

*  שטח מעודכן וסופי יהיה לא לפני עיבוד הנתונים של לאחר סקר הקליטה, המתוכנן לנטיעות אלה. 

 יתכן ומעט מהשטח עדיין מתוכנן להנטע, מן הסתם, לפחות עד תום עונת הגשמים.

** נתונים מקורבים.

התפלגות שטחי יער לקבוצות מינים עיקריות

 

תרשים - התפלגותש טחי יערות קק

הערה: נטיעות חדשות - הכוונה לנטיעות המבוצעות והמתוכננות להתבצע בעונת הנטיעות תשע"ב 2012

התפלגות השטח המיוער לקבוצות גיל

*         שטחי האקליפטוסים מתוך זה עומד על 82,136 דונם.
**        שטחי המטעים כוללים בעיקר: שטחי זיתים, חרובים ודקלים.
***      כולל שטחי חלקות ניסיון ושטחים דלילים מאוד.
****     שטח הנטיעות, הניתן כאן בשלב זה, עלול שלא להיות סופי.
*****   שטח ללא עצים + שטח עשבוני.

התפלגות שטחי יער לקבוצות גילאי העצים

תרשים - התפלגות שטחי יערות קק

נתוני שריפות לשנים 2000 - 2011 עפ"י סוג השטח

ריכוז נתוני שריפות לשנים 2000 - 2011 עפ

 

ריכוז נתוני שריפות לשנים 2000 - 2011 עפ

 

ריכוז נתוני שריפות לשנים 2000 - 2011 עפ

* = "אחר" מגדיר שטחים אחרים שקק"ל השתתפה בכיבוים, כגון שטחים בנויים, צידי כבישים, צידי נחלים, שטח מתוכנן עפ"י תמ"א וכדומה.  כמו כן, ארועים שלא ידוע/לא דווח לגביהם מה סוג השטח.    

הערה: תמיד יתכנו דיווחים של שריפות, שבכיבויין היו, כמובן, שותפים גורמים נוספים, כמו מכבי אש, רט"ג וכיו"ב.     הנתונים שכאן, מסכמים את הארועים כמות שהם, כשבאופן טבעי - זה לאו דוקא עם הקשר/הנתון היחסי של גורמי קק"ל בהם.

התפלגות שטחי שריפות ביער נטוע

התפלגות שטחי שריפות ביער נטוע

ביצוע שטחי נטיעות 2011 לפי מרחבים ואזורים

ביצוע - שטחי נטיעות 2011 למרחבים ואיזורים

מקורות הנתונים: 
מרחב צפון - יח' תכנון הנטיעות, מח' היער 
מרחב מרכז - יח' תכנון הנטיעות, מח' היער 
מרחב דרום - מח' היער, יחידות תכנון הנטיעות והמיפוי 

נערך ונאסף ע"י רונן טלמור, קק"ל.