ליערן, טבת תשל"ג, 1972, מס' 4


ליערן 1972 מס' 4
תוכן העניינים
השפעת שש השנים האחרונות על הייעור העולמי - ב. ק. שטיינברג עמוד 57
מגמות בבחירת מיני עצים באזורים בהם מהווה רטיבות הקרקע גורם מגביל - ר. קרשון עמוד 61
הקונגרס העולמי השביעי ליערנות - מ. קולר, ד.חת עמוד 71
הוועדה לייעור אזורים צחיחים וצחיחים-למחצה - מ. קולר עמוד 78

  הגיליון המלא להורדה »