גיליון מס' 11, אלול תשל"ח


יערון גיליון מס' 11
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 1
דו"ח מסיור לימודים באיטליה - מ. קולר עמוד 2
תקציר מדו"חות משתתפי הסיור עמוד 17
הרהורים והצעות בעקבות הסיור באיטליה - אבידוב שהם עמוד 23
חידוש יער, הכיצד? - נח פלד עמוד 31
  הגיליון המלא להורדה »