מכרז פומבי מס' מפ 117/20 למתן שירותי אדריכלות ותכנון ערים עבור פרויקט בית מוסדות קק"ל בירושלים

 
רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ד' בתאריך 29.7.2020 עד לשעה 24:00
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

לברור פרטים בלבד למר עשהאל לוין או לדוא"ל asaell@epstein.co.il

2. מועד אחרון להגשת הצעות  מעודכן בתאריך 9.8.2020 בשעה 12:00

3. את ההצעות יש להגיש במשרדי קק"ל, רחוב קרן קימת לישראל 1, ירושלים. בקומה 2 בתיבת המכרזים. (עקב שיפוצים הכניסה הינה מהסוכנות היהודית) (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

 
ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.