מכרז פומבי מס' מפ/368/21 למתן שירותים למערכת ניהול מלגות

 

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום רביעי בתאריך 7.04.2021 עד לשעה 12.00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד 026583353 למר יצחק מופסיק או לדוא"ל: Ytzhakm@kkl.org.il  Gershons@kkl.org.il  

2.מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 21.04.2021 בשעה 12.00.

3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכה הראשית של קק"ל ברחוב קק"ל 1 (פינת רחוב קינג ג'ורג') בירושלים בעמדת הקב"ט בכניסה הראשית של הבניין (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

 

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.