מכרז פומבי מס' מפ/395/21 ביצוע עבודות קבלניות לבניית אמפי תיאטרון מכללת ספיר בעיר שדרות

 

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד סיור מציעים חובה ביום חמישי בתאריך 8.4.2021 בשעה 9:00 במיקום: באתר העבודה- מכללת ספיר בשדרות.

2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ראשון בתאריך 25.4.2021 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד 08-9986107 לגב' רונית רבייב או לדוא"ל ronitr@kkl.org.il


3. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך 9.5.2021 בשעה 12:00

4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל מרחב דרום בגילת (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.