מכרז פומבי מס' מפ/409/21 למתן שירותי תכנון, הקמה וביצוע של מוזיאון ספרי כבוד (מבנה קיים)

 

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד תאריך 18.4.2021בשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

2. מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הממוקמת ברחוב קרן קימת 1, ירושלים בקומת הקרקע ליד עמדת השומר , עד תאריך: 23.5.2021 בין השעות: 9:00-14:00
(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

3.  סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 12.4.2021 בכתובת הנכס ברחוב קק"ל 1 ירושלים בשעה 11:00 בבוקר.
לא ניתן להגיש הצעה ללא הגעה לסיור

4. טלפון לברור פרטים בלבד 02-6583825 או במייל irisl@kkl.org.il  איריס.

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.