מכרז פומבי מס' מפ/454/21 למתן שירותי רופא אמון שהוא רופא תעסוקתי

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום 15.7.2021 עד לשעה 12:00 להדסה לוי בדוא"ל hadasal@kkl.org.il

טל' לאישור קבלת הדוא"ל בלבד 050-7497396

(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)hadasal@kkl.org.il

2. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך 1.8.2021 בשעה 12:00

3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הלשכה הראשית ברח' קרן קיימת לישראל 1 ירושלים – בעמדת הקב"ט.

(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).


ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.