מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/389/21 לתכנון אספקה והתקנת אוהלי אירוח עבור קרן קימת לישראל

 

מכרז זה הוא מכרז מסגרת ללא מגבלה של הוצאה מקסימאלית ולכן במכרז זה יבוצעו הזמנות מעת לעת בהתאם לצורכי קק"ל.

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. כנס ספקים חובה יתקיים במרכז השדה ויער שוני ביום 7.4.2021 בכתובת מרכז שדה ויער שוני בשעה: 10:00-11:30.

2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד יום 14.4.2021 עד לשעה 12:00
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד 050-9497060 למר ליאור ווייס או לדוא"ל liorw@kkl.org.il


3. מועד אחרון להגשת הצעות עד תאריך 21.4.2021 בשעה 12:00.

4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד הראשי של הקרן הקימת לישראל, ברחוב קק"ל 1, ירושלים (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

 

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.