מכרז פומבי מס' מפ/7722/18 למתן שירותי קייטרינג לכנסים, אירועים וישיבות - (פרסום מעודכן)

 

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן עד תאריך: 30/8/2021 בשעה 12:00 דרך אתר האינטרנט בלבד בלינק :

קישור להגשת  הצעות


2. טלפון לברור פרטים בלבד 02-6583424 גב' מוריה אברהם או לדוא"ל
moriyaa@kkl.org.il

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.