הודעה למציעים במסגרת קול קורא לפרויקטים שיישומם מותנה בתרומה – 3001/20

 
הנהלת קק"ל מזמינה את הציבור להגיש בקשות לביצוע פרוקטים בישראל שיישומם מותנה בתרומות מקרב ידידי קק"ל בארץ ובעולם, בהליך מחודש ומעודכן.

בכל שאלה ניתן לפנות לדוא"ל: KolKoreProjects@kkl.org.il
מענה יינתן אחת לשבוע, באופן מרוכז זאת עד לחזרת המשק לשגרה מלאה.

בעלי זכאות להגיש הצעות נדרשים למלא את כל הפרטים בקישור טופס מקוון להגשת הצעות.

שאלות הבהרה לקול קורא זה יש להגיש בכתב בלבד, לכתובת דוא"ל KolKoreProjects@kkl.org.il

לבירורים בנושאים טכניים בלבד ניתן לפנות בדוא"ל michaely@kkl.org.il
או בטלפון: 03-526-1180/95

לידיעת המשתתפים: קק"ל אינה מתחייבת להוצאתו לפועל של פרויקט ככל שלא ימצא תורם וכי הוצאתו לפועל של פרויקט הינו מותנה תרומה.

 
 
 
 
*ט.ל.ח בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעה לבין מסמכי הקול הקורא, יגברו הוראות מסמכי הקול הקורא.