הזמנה להגשת בקשה להיכרות עם אתרי ויערות קק"ל בחודשים אפריל-יוני 2020

 
לאור הנחיות משרד הבריאות ובשל נגיף הקורונה ההליך הנ"ל מושהה, האירועים נשוא הליך זה, לא יתקיימו ולא תימסרנה תשובות כלשהן למשתתפים. כל זאת עד לפרסום הודעה אחרת.
1. קק"ל פונה למעצבי דעת קהל ותאגידים ציבוריים ו/או תאגידים פרטיים (ולרבות עמותות, חברות לתועלת הציבור, מלכר"ים, רשויות מקומיות, חברות פרטיות, שותפויות וכיו"ב (אך למעט מוסדות חינוך) (להלן:"המבקשים"), המעוניינים לשלב במסגרת פעילויות החוץ שלהם (דוגמת ימי עיון, כנסים, טיולים וכיו"ב) (להלן:"פעילויות החוץ") סיור/ים באתרי ו/או יערות קק"ל (להלן: "אתרי קק"ל" וה-"הסיור/ים" בהתאמה).
2. הסיורים יתקיימו באתרי קק"ל הסמוכים למקום קיום פעילויות החוץ, בחודשים אפריל-יוני 2020 בלבד, ויכללו היסעים לאתרי קק"ל וביקור בהם בשילוב הדרכה מטעם קק"ל, זאת, ללא עלות. לעניין זה, יובהר, כי מקום הסיורים ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של קק"ל ובהתאם לזמינות השירותים הנדרשים לצורך הוצאת הסיורים אל הפועל.
3. על המבקשים למלא או לחתום על כל הטפסים ו/או המסמכים המצורפים להזמנה זו, כמפורט להלן: טופס הזמנה; תצהיר עמידה בתנאים מקדימים וכתב גילוי נאות (להלן: "הבקשה"), זאת כתנאי לבחינת הבקשה.
4. על המבקשים להגיש את הבקשה החל מיום 1.3.2020 ולא יאוחר משבועיים ימים טרם קיום פעילויות החוץ, לגב' אושרת נורי בדוא"ל:OshratB@kkl.org.il

5. החל מתאריך 17.03.2020 לא ניתן יהיה להגיש יותר בקשות במסגרת הליך זה.
6. הבקשות תיבחנה לפי סדר הגשתן על בסיס "כל הקודם זוכה" ועד גמר התקציב על סך של 100,000 ש"ח (מאה אלף שקלים חדשים). החלטת קק"ל בכל הנוגע לבקשות תהיה סופית.
7. ככלל, כל מבקש יהיה זכאי לקבל סיור אחד בלבד במהלך 12 החודשים שקדמו לפרסום ההליך. במקרים חריגים מבקש יהיה זכאי לקבלת שני סיורים במהלך 12 החודשים שקדמו לפרסום ההליך וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
א. המבקש הגיש בקשה מנומקת בכתב ובה פירט את הנימוקים לבקשתו לקבלת הסיור השני (להלן: "סיור נוסף")
ב. בסבב ההליך הנוכחי המבקש לא קיבל סיור נוסף.
ג. ועדת השיפוט של ההליך אישרה למבקש לקבל סיור הנוסף.

8. תנאים מקדימים:
8.1 מספר המשתתפים בסיורים לא יפחת מ-28 משתתפים ולא יעלה על 280 משתתפים.
8.2  גיל המשתתפים בסיורים יהיה מ- 18 ומעלה.
8.3  
מילוי כל הטפסים ו/או המסמכים כאמור בסעיף 3 לעיל.
8.4  הסיורים לא יתקיימו בשבת.