הזמנה להגשת בקשה להיכרות עם אתרי ויערות קק"ל בחודשים אוקטובר – דצמבר 2020

 
1. קק"ל פונה למעצבי דעת קהל ותאגידים ציבוריים ו/או תאגידים פרטיים (ולרבות עמותות, חברות לתועלת הציבור, מלכר"ים, רשויות מקומיות, חברות פרטיות, שותפויות וכיו"ב (אך למעט מוסדות חינוך) (להלן: "המבקשים") המעוניינים לשלב במסגרת פעילויות חוץ שלהם (דוגמת ימי עיון, כנסים, טיולים וכיו"ב) (להלן:"פעילויות החוץ") סיורים באתרי ו/או יערות קק"ל (להלן: "אתרי קק"ל" וה-"הסיורים" בהתאמה) וכן סיורים לעולים חדשים/ותיקים להכרת משעולי ישראל ואתרי קק"ל בקרב העולים החדשים בשפות שונות : רוסית, צרפתית, אמהרית, אנגלית, ספרדית, עברית.

2. הסיורים יתקיימו באתרי קק"ל הסמוכים למקום קיום פעילויות החוץ, בחודשים אוקטובר- דצמבר 2020 בלבד, ויכללו היסעים לאתרי קק"ל וביקור בהם בשילוב הדרכה מטעם קק"ל, זאת, ללא עלות. לעניין זה, יובהר, כי מקום הסיורים יקבע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של קק"ל ובהתאם לזמינות השירותים הנדרשים לצורך הוצאת הסיורים אל הפועל.

3. הסיורים לעולים חדשים/ותיקים להכרת משעולי ישראל ואתרי קק"ל בקרב העולים החדשים ההדרכות יינתנו בשפות שונות: רוסית, צרפתית, אמהרית, אנגלית, ספרדית, עברית. לפי אישור משרד הקליטה .

4. על המבקשים למלא או לחתום על כל הטפסים ו/או המסמכים המצורפים להזמנה זו, כמפורט להלן: טופס הזמנה; תצהיר עמידה בתנאים מקדימים וכתב גילוי נאות (להלן: "הבקשה"), זאת כתנאי לבחינת הבקשה.

5. על המבקשים להגיש את הבקשה החל מיום 16/9/2020 ולא יאוחר משבועיים ימים טרם קיום פעילויות החוץ, לגב' אושרת נורי במייל: OshratB@kkl.org.il  

6. החל מתאריך 30/9/2020 לא ניתן יהיה להגיש יותר בקשות במסגרת הליך זה.

7. הבקשות תיבחנה לפי סדר הגשתן על בסיס "כל הקודם זוכה" ועד גמר התקציב על סך של 150,000ש"ח (מאה חמישים אלף שקלים חדשים).

8. תנאים מקדימים:

א.מספר המשתתפים בסיורים לא יפחת מ-28 משתתפים ולא יעלה על 280 משתתפים.
ב.גיל המשתתפים בסיורים יהיה מ- 18 ומעלה.
ג.מילוי כל הטפסים ו/או המסמכים כאמור בסעיף 3 לעיל.
ד.הסיורים לא יתקיימו בשבתות ובחגים!
ה.המשתתף בהליך זה אינו מיוצג באסיפה הכללית של קק"ל ;אינו בעל שליטה ו/או אינו מצוי בשליטת ו/או אינו מצוי במעורבות ו/או אינו בעל תפקיד בגוף המיוצג באסיפה הכללית של קק"ל .
ה.המשתתף בהליך זה בעצמו ו/או נושאי המשרה בו אינם מתמודדים ואין בכוונתם להתמודד לקונגרס הציוני בבחירות הקרובות.

9. הסיורים יהיו בהתאם לתקנות התו הסגול - משרד הבריאות ובאחריות מבקש הסיור.

10. למען הסר ספק, קק"ל אינה מתחייבת לקיים את הסיורים מכל סיבה שהיא לרבות בשל סיבה הקשורה במגפת הקורנה. בכלל המפורט לעיל קק"ל תהא רשאית לפעול בהתאם למפורט להלן:
א.להודיע למבקש אל ביטול או השהיית קיום הסיור מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קק"ל .
ב.להודיע למבקש על דחיית קיום הסיור לתאריכים אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי של קק"ל.
ג.לשנות את מיקום הסיור ואת תכונו.

11. כל מבקש יהיה זכאי לקבל סיור אחד בלבד במהלך 12 החודשים שקדמו לפרסום ההליך.
12. על מבקש הבקשה לדאוג לכל הנדרש כדי לקיים את הסיורים, ובכלל זה לקבל את האישורים על פי דין, לקיים את הביטוחים הנחוצים ולדאוג לאנשי צוות רלוונטים לצורך קיום הסיורים.
למען הסר ספק, קק"ל לא תהיה אחראית לכל נזק כזה או אחר ולא תענה לכל דרישה מסוג שהוא, ככל שתידרש, מלבד העמדת מערך היסעים ומדריך לצורך קיום הסיורים.
 
 
ככל שתהא סתירה בין ההוראות בנוסח שפורסם בשפה זרה לבין הנוסח בעברית, יגברו ההוראות של הנוסח אשר פורסם בשפה העברית.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
מצ"ב קישור לרשימת הגופים המיוצגים באסיפה הכללית ובכלל זה, ברית ע"ץ - הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה ע"ר, הברית העולמית של מרץ - יחד (ע"ר), ארצנו, הנוער הציוני - תנועת המרכז הליברלית – הנוער הציוני (ע"ר), מרכז עולמי - התנועה הציונית המסורתית ע"ר, יש עתיד - עתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוניות פלורליסטיות ע"ר, הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי המרכז העולמי ע"ר, בתינו עולמי, לביא עולמי, חרות עולמית, ליכוד עולמי - העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי ע"ר, אוהבי ציון - בני ציון – התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר), קונפדרציה - WORLD CONFEDERATION OF UNITED ZIONISTS, הדסה - משרדי הדסה בישראל חל"צ, מעבר לקשת - התנועה הציונית ע"ר, כולנו עושים ציונות, ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ע"ר, המרכז העולמי של בני ברית בירושלים ע"ר, הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ההנהלה בישראל (ע"ר), מכבי תנועה עולמית ע"ר, ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכסים בישראל ובתפוצות ע"ר, איגוד בתי כנסת קונסרבטיביים, האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת, משלחת סטודנטים (ווג'ס, יבנה עולמי ואח') "יבנה עולמי" ארגון עולמי לסטודנטים דתיים ובני ישיבות, המועצה הציונית בישראל, אמונה עולמית - התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע"ר, נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע"ר.
שליטה/בעל שליטה –היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
קרוב כהגדרתו בחוק החברות : "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות, או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלו.
ראה ה"ש 1 לעיל.