קול קורא לקבלת מלגה והטבות לאחים שכולים וליתומים - קרן באומן 2021קרן קיימת לישראל מנהלת יחדיו עם האפוטרופוס הכללי קרן על שם ניקולא באומן ז"ל שהוריש את הונו לטובת סיוע למשפחות שכולות.

הנאמנים החליטו שבהתאם להוראות הצוואה חלק מהכספים ייועדו השנה למלגות והטבות לאחים שכולים וליתומים.
במהלך שנת 2021 תחלק הקרן סך של עד 2,850,000 ₪ עבור מלגות והטבות לאחים שכולים וליתומים העומדים בתנאים המפורטים בקולות קוראים המצ"ב.

לקבלת פרטים נוספים ולהגשת בקשה:


בקשה לקבלת מלגה ו/או הטבה תוגש אך ורק בטופס המקוון וזאת לא יאוחר מיום 03.10.2021