מכרז פומבי מס' מפ/411/21 להובלת מטענים לשליחי קק"ל

לתשומת ליבכם: מכרז זה הוקפא, ראו הבהרה מס' 1

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד תאריך 12/5/2021 בשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

2. מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הממוקמת ברחוב קרן קימת 1, ירושלים קומה 1 בסמוך לעמדת השומר, עד תאריך: 31/5/21/2021 בין השעות 9:00- 14:00 (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

3. טלפון לברור פרטים בלבד 02-6583421 גב' זיוה פנחס או לדוא"ל
michraz-log@kkl.org.ilט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.