מתווה להכנת תכניות אב ומימשק ליער לאור עקרונות תורת ניהול היער בישראל – יער הקדושים כמודל

מסמך תורת ניהול היער בישראל שאושר על ידי דירקטוריון קק"ל מציב אתגרים חדשים בפני מקבלי ההחלטות ומנהלי השטח בקק"ל. חלק מרכזי במסמך זה מתמקד בעקרונות להכנת תוכניות אב וממשק ליערות שבניהול קק"ל.
 

קק"ל רואה חשיבות רבה בהכנת תוכניות אב וממשק ליערות שבניהולה, על אף שתהליך הכנת התוכניות הינו תהליך מורכב, ארוך טווח ומחייב שיתופי פעולה בין גורמים מקצועיים רבים.

הכנת תוכניות אב וממשק נוספות לפי עקרונות המתווה שהוכן, יסייע לניהול מקרקעי הייעור באופן הטוב ביותר תוך שמירה על עקרונות ניהול יער בר קיימא וניהול מכוון מטרה ואספקת שרותי מערכת אקולוגית מוגדרים.
 


תל כיסלון ביער הקדושים. צילום: יהל פורת


קק"ל שואפת להכין תוכניות אב וממשק למרבית היערות שבניהולה. תהליך זה יימשך על פני מספר שנים.

המסמך הניתן כאן להורדה, הינו המתווה המוצע להכנת תוכנית אב וממשק ליער.

למסמך מתווה להכנית תוכנית אב וממשק ליער:

המסמך המלא להורדה באיכות הדפסה

המסמך המלא להורדה באיכות קריאה

תוכן העניינים של המסמך:

* הקדמה

* תקציר

* רקע ומטרות:
1. הכנת תוכנית אב וממשק יער כחלק מפעולות ניהול היער; 2. מטרות המסמך; 3. הגדרת יחידות המיפוי השונות.

* ניתוח שטח מקדים: 1. הגדרת גבולות התכנון; 2. ניתוח שטח מקדים לקראת תכנון.

* תכנית האב: 1. חזון היער; 2. עקרונות תכנון וממשק רצויים ליער הקדושים; 3. יעודי שטח מוצעים ליער הקדושים; 4. תצורות הצומח היערניות הרצויות ביער הקדושים; 5. תוכניות אב נושאיות. 

* ממשק: 1. פעולות ממשק רצויות ביער הקדושים; 2. תוכנית ממשק רב שנתית: קביעת עדיפות הטיפול.

ניטור: 1. תוכנית ניטור.

נספחים: 1. הגדרות בסיסיות לצורך הגדרת תצורת צומח יערנית קיימת; 2. עזרי ניהול יער מוצעים; 3. מאפיינים נופיים הבאים לידי ביטוי בתוכנית האב של יער הקדושים.

* מקורות