מכרז פומבי מס' מפ/303/22 להקמת מוקד תמיכה (Help Desk) בתחום מערכות המידע וניהולו

מכרז פומבי מס' מפ/303/22 להקמת מוקד תמיכה (Help Desk) בתחום מערכות המידע וניהולו

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום א' בתאריך 21.8.2022 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד 050-7252600 למר נתי טבוריסקי או לדוא"ל michraz_mm@kkl.org.il

2.מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 22.9.2022 בשעה: 12:00

4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הלשכה הראשית של קק"ל ברחוב קרן קימת לישראל 1 ירושלים, בעמדת הקב"ט (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.