מכרזים הימנותא

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/254/22 למתן שירותי בקרת שומות מקרקעין

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 23.5.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/ 249/22 למתן שירותי עו"ד בתחום המקרקעין

מכרז פומבי מס' 181/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

ארכיון מכרזים הימנותא משנים קודמות