מידע כללי למתנדבים הקבועים

קרן קימת לישראל מברכת את המצטרפים למערך המתנדבים שלה ומודה על נכונותם ליטול חלק בעשייתה. קק"ל רואה במתנדבים שותפים במשימות שהיא מובילה לרווחת הציבור בישראל ומתחייבת לכבד את רצון המתנדבים, לספק להם הדרכה נאותה ואת הציוד הנדרש לביצוע תפקידם, ולבטח את פעילותם. המתנדבים מצידם מקבלים על עצמם לפעול בהתאם לקווי המדיניות של קק"ל.

זכויות וחובות המתנדבים הקבועים

על מנת להבטיח את מעמד המתנדבים ותפקודם התקין קק"ל מתחייבת:

 1. לכבד את רצון המתנדב ולעשות את המרב על מנת לשבצו בתפקיד הולם.
 2. לספק לו מידע על קק"ל ודרכי פעולתה ולשלבו במערך ההשתלמויות למתנדבים.
 3. לספק לו הדרכה פרטנית לביצוע התפקיד, הציוד הנדרש לביצוע תפקידו ומשוב על עבודתו.

  המתנדב מקבל על עצמו לפעול בהתאם לקווי המדיניות של קק"ל ולפיכך:

   1. לייצג את קק"ל במסגרת עבודתו, לנהוג באדיבות לאנשים ובהתחשבות בהם.
   2. לקיים עבודת צוות תקינה ולפעול בשיתוף פעולה עם עמיתיו למשימה.
   3. ליטול חלק במערך ההשתלמות למתנדבים של קק"ל, הן עם הכניסה לתפקיד והן במהלך העבודה, על מנת להבטיח שירות ותפקוד הולמים.
   4. לפעול בהתאם לנוהלי העבודה וההוראות המחייבים מתנדבים ולעמוד בביצוע המטלות.

   פירוט:

    1. ההתנדבות מחייבת הופעה ייצוגית במדי קק"ל שיסופקו למתנדב.
    2. קק"ל תבטח את המתנדבים בביטוח על פי "חוק הביטוח הלאומי".
    3. החזר נסיעות עד 50 ₪ ליום התנדבות. ההחזר יחושב על פי מחיר כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית מבית המתנדב למקום ההתנדבות ולא יעלה על 220 ₪ לחודש. נאמני יער קהילתי לא זכאים להחזר הוצאות.
    4. ההתנדבות היא לשנה אחת. מדי שנה ניתן לפנות בבקשה לשנת התנדבות נוספת.
    5. במקרה של בקשת המתנדב או קק"ל להפסקת ההתנדבות, תיערך פגישה על מנת לבדוק את אופן הפסקת ההתנדבות ומועדה.
   צילום: Shutterstock

   ביטוח למתנדבים

   קק"ל מבטחת את פעילותיה ורכושה בביטוחים מתאימים כגון ביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות נושאי משרה וכדומה. על כל גורם העוסק עם מתנדבים בארגון, חלה האחריות למלא טפסים כנדרש שיהוו ערובה לביטוח של המתנדבים.

   להלן מספר דגשים בעניין ביטוח מתנדבים בקק"ל:

   1. מתנדב קבע בקק"ל
   מתנדב באתרי קק"ל, מבוטח על ידי הביטוח הלאומי באמצעות משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. היה ונפגע במהלך התנדבותו, יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כמתנדב שנפגע בתאונת עבודה. חוק הביטוח הלאומי מקנה לנפגע כזה את כל הזכויות של נפגע בעבודה.
   על כל מתנדב ותיק/חדש למלא טופס לוטה (טופס הפניה לביטוח לאומי למתנדב), ולהעביר עותק למנהל יחידת המתנדבים.

   2. מתנדבים חד-פעמיים באתרי קק"ל
   במשימת התנדבות של עד מספר שעות בניקוי יערות/גיזום/איסוף גזם וכו', המבוצעת על ידי חיילים, תלמידים וכיוצא באלה, יש להעביר רשימה שמית מבעוד מועד לרכז קהילה ויער באזור ההתנדבות עבור רישום כמתנדבים בביטוח לאומי.

   3. ביטוח הפועלים בשם קק"ל
   מתנדב הפועל בשם קק"ל או מטעמה, יקבל הגנה של חברת הביטוח למקרה שייתבע עקב פעילות ההתנדבות בתביעות אזרחיות בלבד (לא פליליות).