חוק קק"ל ותזכיר ותקנון החברה

החוק משנת תשי"ד – 1953, הסדיר את המעבר מחברה זרה למעמד של חברה בישראל לאחר הקמת המדינה. התזכיר והתקנון מסדירים את מטרות החברה ואופן פעולתה

 
ביום 17.5.2017 אישרה האסיפה הכללית של קק"ל תיקונים לתקנון קק"ל וביום 16.9.2018 אישרה את הנוסח המתוקן של התזכיר.
 
לאחר מכן, ביום 18.10.2018, אישר רשם ההקדשות את המטרות בתזכיר.

להלן קישורים למסמכים המעודכנים והמאושרים:
 חוק, תזכיר ותקנון קק"ל »