חוק קק"ל, תזכיר ותקנון החברה

החוק משנת תשי"ד – 1953, הסדיר את המעבר מחברה זרה למעמד של חברה בישראל לאחר הקמת המדינה. התזכיר והתקנון מסדירים את מטרות החברה ואופן פעולתה

ביום 15.12.2021 אישרה האספה הכללית של קק"ל תיקונים לתזכיר קק"ל וביום 10.2.2022 אישר רשם ההקדשות את המטרות בתזכיר.

להלן קישורים למסמכים המעודכנים והמאושרים: