חוק קק"ל, תזכיר ותקנון החברה

החוק משנת תשי"ד – 1953, הסדיר את המעבר מחברה זרה למעמד של חברה בישראל לאחר הקמת המדינה. התזכיר והתקנון מסדירים את מטרות החברה ואופן פעולתה

ביום 15.12.2021 אישרה האספה הכללית של קק"ל תיקונים לתזכיר קק"ל וביום 10.2.2022 אישר רשם ההקדשות את המטרות בתזכיר. בנוסף, ביום 21.6.2023 אישרה האסיפה הכללית של קק"ל תיקון לתקנון קק"ל וביום 13.7.2023 התקבל אישור הרשם על רישום התיקונים בתקנון.

להלן קישורים למסמכים המעודכנים והמאושרים: