ניהול נגר ושימור קרקע

יחידת המדען הראשי יוזמת ומעורבת במס' פרויקטים בתחום ניהול הנגר ושימור הקרקע. אחד הפרויקטים הינו תכנון תומך שימור נגר וקרקע, לדרך נוף היורדת מהישוב הררית אל בקעת בית נטופה (בגבולות יער אחים). דרך זו הינה תורמת נגר משמעותית להצפה בבקעה. אגן ההיקוות המתנקז אל הדרך, סובל מנזקים רבים של סחף קרקע ואבדן מים. במהלך שנת 2021 בוצע סקר מפורט לאורך הדרך ובכל אגן ההיקוות שלה, לצורך מיפוי נקודות הכשל ותכנון אמצעים פיזים לטובת שימור הקרקע והמים במדרון יער אחים ושיקום הדרך. מצורף כאן קישור לדו"ח הסקר המפורט.

לחצו להורדת הדו"ח