הודעות על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

הודעות על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

מדור זה מתעדכן במידע על התקשרויות בתוקף.

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד הליך פ/564/23 עם מצעד החיים למשלחת הנהלת קק"ל

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות  עד לתאריך 30.4.2024

הודעות לא פעילות של התקשרות עם ספק יחיד