הגשת בקשה לשיתוף פעולה

ניתן להגיש בקשות לשיתופי פעולה עם קק"ל בנושאים הבאים:
  1. מאגרי מידע בנושאי טבע כמו צמחים, עצים, בעלי חיים.
  2. לימודי ארץ ישראל, תולדות הציונות וההתיישבות באוניברסיטאות ובמכללות.
  3. חינוך בלתי פורמלי , פעילויות חינוכיות וקהילתיות בתחומים של ציונות, סביבה, אקולוגיה ומורשת.
  4. ייעור (כולל חידוש, שימור וניהול יערות ושטחים פתוחים).
  5. סביבה וקיימות (כולל שינויי אקלים וחינוך סביבתי).
  6. שינויי מים ורקע (כולל שיקום נחלים וסביבות לחות).
  7. צפרות ואתרי צפרות.
  8. שיתופי פעולה בנושאים בהם קק"ל יכולה לבוא לידי ביטוי במסגרת 120 שנה להקמתה כגון כנסים ועידות פסטיבלים אירועים וכד' ובלבד שהאירוע טרם גובש סופית וקק"ל יכולה להשתלב בו ולהשפיע על התכנים.
תנאי סף: מובהר בזאת, כי תנאי סף להגשת הבקשה לביצוע מיזם משותף עם קק"ל ולדיון בה, הינו, כי מגיש הבקשה (להלן:"המבקש") אינו מיוצג* באסיפה הכללית של קק"ל ו/או אינו בעל שליטה בגוף המיוצג באסיפה הכללית הנ"ל (להלן:"הגוף").

בעל שליטה לעניין זה- בכל היכולת לכוון את פעילותו של הגוף הנ"ל, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בגוף הנ"ל, וחזקה על אדם שהוא שולט בבגוף הנ"ל אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו.

מצ"ב קישור לרשימת הגופים המיוצגים באסיפה הכללית ובכלל זה, ברית ע"ץ - הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה ע"ר, הברית העולמית של מרץ - יחד (ע"ר), ארצנו, הנוער הציוני - תנועת המרכז הליברלית – הנוער הציוני (ע"ר), מרכז עולמי - התנועה הציונית המסורתית ע"ר, יש עתיד - עתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוניות פלורליסטיות ע"ר, הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי המרכז העולמי ע"ר, בתינו עולמי, לביא עולמי, חרות עולמית, ליכוד עולמי - העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי ע"ר, אוהבי ציון - בני ציון – התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר), קונפדרציה - WORLD CONFEDERATION OF UNITED ZIONISTS, הדסה - משרדי הדסה בישראל חל"צ, מעבר לקשת - התנועה הציונית ע"ר, כולנו עושים ציונות, ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ע"ר, המרכז העולמי של בני ברית בירושלים ע"ר, הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ההנהלה בישראל (ע"ר), מכבי תנועה עולמית ע"ר, ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכסים בישראל ובתפוצות ע"ר, איגוד בתי כנסת קונסרבטיביים, האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת, משלחת סטודנטים (ווג'ס, יבנה עולמי ואח') "יבנה עולמי" ארגון עולמי לסטודנטים דתיים ובני ישיבות, המועצה הציונית בישראל, אמונה עולמית - התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע"ר, נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע"ר.

אפיון מסמך