נתוני יערות קק"ל לשנת תשע"ט-תש"ף

היקף שטחי ניהול מקרקעי יער קק"ל*

התפלגות לפי קבוצות צומח, מאי 2020

קבוצת מינים / קטגוריית שטח

שטח (דונם)

אחוז מהסה"כ

אורנים + מחטני מעורב 398,904 33.8%
ברושים 31,554 2.7%
מחטני אחר 1,524 0.1%
מעורב: מחטני + רחבי עלים 46,953 4.0%

היקף שטחי יערות קק"ל לפי מינים

היקף שטחי ניהול מקרקעי יער קק"ל*

התפלגות לפי קבוצות צומח, מאי 2020

 

קבוצת מינים/קטגורית שטח שטח (דונם) אחוז מהסה"כ
סה"כ שטחי יער 1,180,569 100.0%
אורנים + מחטני מעורב 398,904 33.8%
ברושים 31,554 2.7%
מחטני אחר 1,524 0.1%
מעורב: מחטני + רחבי עלים 46,953 4.0%
סה"כ מחטני 478,935 40.6%
רחבי עלים מאוקלמים ** 159,256 13.5%
רחבי עלים מקומיים 59,862 5.1%
מטעים *** 45,632 3.9%
חורש טבעי **** 241,712 20.5%
שיחים וצמחי גיוון 7,021 0.6%
סה"כ רחבי עלים 513,483 43.5%
אחרים ***** 61,232 5.2%
סה"כ שטח מיוער 1,053,650 89.2%
דרכים וקווי אש 38,100 3.2%
שטח נטיעות חדש בביצוע ****** 3,200 0.3%
שטח פתוח ******* 85,619 7.3%
 
*קק''ל מנהלת שטחים נוספים עפ''י תוכניות היער המפורטות, אולם לשטחים אלה - טכנית - אין עדיין מידע ורישום מסודר דיו עבור חישוב ההתפלגויות להלן.
** שטחי האיקליפטוסים מזה עומדים על 83,941 דונם.
*** שטחי המטעים כוללים בעיקר: שטחי זיתים, חרובים ודקלים.
**** כולל גם שטחים בהם הגריגה והבתה דומיננטיות יותר מהחורש. בהערכה כללית מאוד: שטחי גריגה ובתה שכאלה - רק מתוך בסעיף זה - יכולים להגיע כדי סביבות ה-118,000 דונם.
***** כולל שטחי חלקות ניסיון ושטחים דלילים מאוד.
****** שטח הנטיעות, הניתן כאן בשלב זה, אינו סופי. ההתייחסות כאן היא לשטח החדש בלבד, כלומר כזה שניתן לראשונה לנטיעת קק"ל.
******* שטח ללא/כמעט ללא צומח כלל + שטח שהצומח בו בעיקרו בעל תצורה עשבונית.

שטחי נטיעה בחלוקה למרחבים ואזורים

שטחי נטיעות קק"ל לאיזורים ומרחבים

נטיעות תשע"ט (2019)

 

מרחב

איזור נטיעה חדשה (דונם) חידוש יער (דונם) סה"כ שטח נטיעה (דונם)

סה"כ לאגף

3,545

3,820

7,365

צפון

גליל עליון - רמה"ג

6

455

461

צפון

גליל מערבי - כרמל

0

382

382

צפון

גליל תחתון - גלבוע

9

978

987

צפון

סה"כ

15

1,815

1,830

מרכז

שפלה - חוף

14

198

212

מרכז

ההר

317

0

317

מרכז

מנשה - שרון

0

0

0

מרכז

סה"כ

331

198

529

דרום

נגב צפוני

0

662

662

דרום

נגב מערבי

1,136

1,125

2,261

דרום

הר הנגב - הערבה

2,063

20

2,083

דרום

סה"כ

3,199

1,807

5,006

 

מקור הנתונים: תאי המיפוי והמידע המרחביים וחוליות הסקר במרחבים.

התפלגות שטחי יערות קק"ל במרחבים עפ"י קבוצות גיל היער

התפלגות השטח הנטוע לפי קבוצות גיל וכן השטח הטבעי, מאי 2020

עפ"י חלוקה מנהלתית למרחבי קק"ל

 
 

מרחב

גיל 1-10 גיל 11-20 גיל 21-30 גיל 31-40 גיל 41-50 מעל גיל 50 לא ידוע * סה"כ שטח נטוע סה"כ שטח ** סה"כ

צפון

19,675

25,317

53,034

45,286

28,210

94,074

25,068

290,664

81,141

371,805

מרכז

5,865

15,131

59,861

28,543

32,109

111,806

5,899

259,214

114,286

373,500

דרום

40,215

33,753

49,889

38,792

35,338

64,062

11

262,060

46,285

308,345

סה"כ

65,755 74,201 162,784 112,621 95,657 269,942 30,978 811,938 241,712 1,053,650
 
* בעיקר תצורות מעורבות או נטיעות ותיקות מאוד, שלא נשארו לגביהם רישומי שנת נטיעה מסודרים.
** לא כולל תצורות עשבוניים חד/רב שנתיים, אלא רק גריגה ובתה וכמובן תצורות חורש טבעי.