הזמנה להצטרפות למאגר פעיל

קול קורא מס' קק/112/20 הזמנה להצטרפות למאגר ספקים ונותני שירות לתיקוני ואספקת חלפים

פנייה זו תהא בתוקף החל במועד זה, וכל עוד הקול הקורא מפורסם באתר האינטרנט.
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2020