קול קורא מס' קק/112/20 הזמנה להצטרפות למאגר ספקים ונותני שירות לתיקוני ואספקת חלפים