תקנון ותנאי שימוש באתר קק"ל

כללי

ברוכים הבאים לאתר הראשי של קרן קימת לישראל (להלן: קק"ל). קק"ל מציעה את המידע בשירות מקוון זה באתר האינטרנט שכתובתו http://www.kkl.org.il (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי קק"ל, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לקק"ל. זכויות יוצרים אלה חלות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן( אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

עם זאת, אם את/ה סבור/ה כי זכויות היוצרים בקשר לתוכן מסוים באתר שייכים לגורם אחר, או שנוצרו על ידי גורם אחר מזה המצויין באתר, נבקשך ליידע את קק"ל על כך מיידית, בצירוף הפרטים של מי שטוען לבעלות בזכויות היוצרים, על מנת שקק"ל תיבחן ותתקן את המידע במידת הצורך. יש לפנות באמצעות טופס מקוון שבכתובת: http://www.kkl.org.il/about-us/forms/public-inquiries-form/
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן על ידי קק"ל, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך התוכן המוגן, תוך הקפדה על איזכור שמם של יוצרי התוכן (בין אם קק"ל או גורם אחר), מקורו ומקום הימצאו באתר קק"ל.

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של היוצר או בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לבצע באופן פומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, או לפרסם חומר מוגן, להכין יצירה המבוססת באופן מהותי על יצירה של קק"ל, או להשכיר יצירות כאלה, או לבצע בהן כל עסקה שהיא ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מאת קק"ל.

פניות לקק"ל

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הארגון, ניתן לפנות ישירות בטופס שבכתובת: http://www.kkl.org.il/about-us/forms/public-inquiries-form/

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלה, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לקק"ל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין קק"ל לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה.

אין קק"ל אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי קק"ל לאולם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לקק"ל, בדואר אלקטרוני, לכתובת: TamarL@kkl.org.il

כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך גם כן בדואר אלקטרוני, לכתובת: TamarL@kkl.org.il

הגשת בקשה לקרדיט

אם המשתמש סבור שנעשה בשירות שימוש בחומר מכל סוג, לרבות טקסט, תמונות, סרטון וידאו וכד', וכי לא ניתן לו הקרדיט המתאים, המשתמש מתבקש להודיע על כך לקק"ל בטופס המקוון שבכתובת: http://www.kkl.org.il/about-us/forms/public-inquiries-form/. הבקשה תיבדק, ובמידת הצורך, יבוצע תיקון, לפי שיקול דעתה של קק"ל, לפי לפי ההיקף והמידה הראויים בנסיבות העניין.

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר לקק"ל באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא – "as is".

קק"ל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

קק"ל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

קק"ל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט (כגון - cgi Java, JavaScript, Active-X). לעניין סעיף זה, "קק"ל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קק”ל רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מבנהו ואת השירותים הניתנים בו, ללא מתן הודעה מראש. לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה בעניין זה.

מקום השיפוט והדין החל

על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו הדין המהותי והפרוצדוראלי של מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ירושלים בלבד.