תקנון האתר ומדיניות שמירת פרטיות

כללי

ברוכים הבאים לאתר הראשי של קרן קימת לישראל (להלן: קק"ל). קק"ל מציעה את המידע בשירות מקוון זה באתר האינטרנט שכתובתו http://www.kkl.org.il (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי קק"ל, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לקק"ל. זכויות יוצרים אלה חלות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן( אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

עם זאת, אם את/ה סבור/ה כי זכויות היוצרים בקשר לתוכן מסוים באתר שייכים לגורם אחר, או שנוצרו על ידי גורם אחר מזה המצויין באתר, נבקשך ליידע את קק"ל על כך מיידית, בצירוף הפרטים של מי שטוען לבעלות בזכויות היוצרים, על מנת שקק"ל תיבחן ותתקן את המידע במידת הצורך. יש לפנות באמצעות טופס מקוון שבכתובת: http://www.kkl.org.il/about-us/forms/public-inquiries-form/
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן על ידי קק"ל, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך התוכן המוגן, תוך הקפדה על איזכור שמם של יוצרי התוכן (בין אם קק"ל או גורם אחר), מקורו ומקום הימצאו באתר קק"ל.

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של היוצר או בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לבצע באופן פומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, או לפרסם חומר מוגן, להכין יצירה המבוססת באופן מהותי על יצירה של קק"ל, או להשכיר יצירות כאלה, או לבצע בהן כל עסקה שהיא ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מאת קק"ל.

פניות לקק"ל

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הארגון, ניתן לפנות ישירות בטופס שבכתובת: http://www.kkl.org.il/about-us/forms/public-inquiries-form/

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלה, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לקק"ל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין קק"ל לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה.

אין קק"ל אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי קק"ל לאולם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לקק"ל, בדואר אלקטרוני, לכתובת: TamarL@kkl.org.il

כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך גם כן בדואר אלקטרוני, לכתובת: TamarL@kkl.org.il

הגשת בקשה לקרדיט

אם המשתמש סבור שנעשה בשירות שימוש בחומר מכל סוג, לרבות טקסט, תמונות, סרטון וידאו וכד', וכי לא ניתן לו הקרדיט המתאים, המשתמש מתבקש להודיע על כך לקק"ל בטופס המקוון שבכתובת: http://www.kkl.org.il/about-us/forms/public-inquiries-form/. הבקשה תיבדק, ובמידת הצורך, יבוצע תיקון, לפי שיקול דעתה של קק"ל, לפי לפי ההיקף והמידה הראויים בנסיבות העניין.

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר לקק"ל באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא – "as is".

קק"ל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

קק"ל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

קק"ל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט (כגון - cgi Java, JavaScript, Active-X). לעניין סעיף זה, "קק"ל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קק”ל רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מבנהו ואת השירותים הניתנים בו, ללא מתן הודעה מראש. לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה בעניין זה.

מקום השיפוט והדין החל

על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו הדין המהותי והפרוצדוראלי של מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ירושלים בלבד.

מדיניות שמירת פרטיות

ברוכים הבאים!
ברוכים הבאים לדף מדיניות שמירת פרטיות תורמי קרן קימת לישראל. מדיניות זו נקבעה על ידי קרן קימת לישראל (קק"ל) על מנת להגן על זכויות הפרטיות של תורמינו. אנחנו מכירים בכך שתורמי קק"ל מייחסים חשיבות רבה לאופני שימוש ושיתוף המידע הפרטי שלהם, ואנחנו מייחסים חשיבות רבה לשמירת פרטיותם וביטחונם. מדיניות שמירת פרטיות תורמים זו עוסקת בנהלים אשר מופעלים על ידינו לשם איסוף, שימוש, תחזוקה, שמירה, הגנה וגילוי מידע על התורמים. אנא קראו מסמך מדיניות זה בעיון ביחד עם מדריך תנאי השימוש שלנו. לעולם לא נמכור, נסחר או נשכיר את המידע האישי שלכם שאינו מפורסם ברבים.


מידע חשוב

תרומתכם לקק"ל מהווה הסכמה מצדכם לביצוע פעולות איסוף, העברה, עיבוד, אחסון, גילוי ושימוש במידע האישי שלכם במדינת ישראל או על ידה, ובמיקומים אחרים אשר עשויים לחול בהם הוראות שונות או פחות קפדניות להגנת מידע מאשר מוחלות במדינת מגוריכם, לקידום הצרכים הקבועים במסמך מדיניות זה. ככל שלא תסכימו לתנאי מדיניות שמירת פרטיות תורמים זו ולתנאי השימוש של קק"ל, אנא חדלו מעשיית שימוש בשירותי ההתרמה של קק"ל (כמוגדר להלן).


הגדרות

"קק"ל", "אנחנו" "אנו", ו"שלנו" מתייחסים לקרן קימת לישראל.
"מדיניות שמירת פרטיות תורמים" ו"מדיניות" מתייחסים למסמך זה.
"מידע אישי" הנו מידע המסופק לנו על ידכם או אשר נאסף מכם במסגרת שירותי ההתרמה, ואשר מזהים, או עשויים לשמש בכדי לזהות אתכם. במהלכם שימושכם בשירותי ההתרמה של קרן קימת לישראל נאסוף מכם חלק או את מלוא פרטי המידע האישי הבאים: שם, פרטי התקשרות (דוגמת כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, סיסמה, מספר תעודת זהות רשמי), מידע כלכלי (דוגמת מספר חשבון בנק), פרטי המכשיר (דוגמת כתובת I.P,דפדפן אינטרנט, מידע משתמש – סוכן), פרטים דמוגרפיים (דוגמת מין או גיל), ומידע על תחומי העניין שלכם וזיקותיכם.

"שירותי ההתרמה של קרן קימת לישראל" הנם אתרי אינטרנט של קרן קימת לישראל דוגמת http://www.kkl.org.il/donation-and- dedication/donations אשר מיועדים לצרכי הודעות דואר אלקטרוני של קק"ל בנושאי התרמה, וכן מודעות פרסום באינטרנט (באנרים) לצרכי התרמה באתרי האינטרנט האחרים של קק"ל.

תיאור הנושאים אשר נידונים במסגרת המדיניות

מדיניות שמירת פרטיות תורמים זו עוסקת בנושאים אשר קשורים לפעולות איסוף, העברה, עיבוד, אחסון, גילוי, ושימוש בסוגי מידע אישיים ולא-אישיים אשר נאספים מכם כחלק מתהליך תרומתך לקק"ל, ובמסגרת אינטראקציות שלכם עם שירותי ההתרמה של קק"ל )"מידע תורמים"(. מדיניות זו אינה מכסה איסוף, העברה, עיבוד, אחסון, גילוי או שימוש במידע שלכם בהקשר לפרויקטים או למאפיינים אחרים של קק"ל. כמו כן, מדיניות זו אינה מכסה איסוף, העברה, עיבוד, אחסון, גילוי ושימוש במידע שהתקבל מכם במסגרת מתן תרומות, או קיום אינטראקציות עם עמיתי קק"ל. למידע נוסף על נוהלי הגנת הפרטיות של ארגונים כאמור, אנא בחנו את מדיניות שמירת הפרטיות הישימות שלהם.

תיאור המידע הנאסף

בעקבות האינטראקציות שלכם עם דפי ההתרמה שלנו, מתן תרומות, השתתפות בסקרי תורמים, או אספקת משובים בנוגע להתרמה, או בכל אופן אחר אשר נוגע לשימוש בשירותי ההתרמה, הרי שקק"ל עשויה לאסוף מכם פרטי מידע אישי מסוימים, כמפורט לעיל. אנחנו גם עשויים לאסוף מידע אישי כאמור על תורמים ישראלים באמצעות מקורות הפתוחים לעיון הציבור, ומקורות עסקיים זמינים אחרים.

בנוסף לכך, אנחנו עשויים לאסוף מידע נוסף 'לא-אישי', דוגמת:

  1. דף האינטרנט אשר הפנה אתכם לדפי ההתרמה שלנו
  2. סכום התרומה
  3. אלו מבין דפי האינטרנט שלנו מבוקשים ומבוקרים על ידכם
  4. מועד כל בקשה מטעמכם בדפי ההתרמה שלנו
  5. הערות והצעות מטעמכם
  6. תכתובת ביניכם לבין קק"ל
  7. כל מידע אחר אשר יסופק לנו על ידכם


   אנחנו נשמור הן על סודיות המידע האישי והן על סודיות המידע ה"לא-אישי" של התורמים, ונימנע משיתוף מידע כאמור עם גורמים כלשהם מחוץ לקק"ל, זולת באופנים אשר הותרו על פי תנאי מדיניות זו, או בטופס העדר-הזדהות/אנונימיות.

   עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות

   במהלכם אינטראקציה שלכם עם שירותי קרן קימת לישראל, אנחנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף אוטומטי של מידע ואחסון מקומי של מידע, דוגמת מעקב פיקסלים, ג'אבה סקריפט, עוגיות ואחסון מקומי, בכדי לאסוף סוגי מידע מסוימים על מכשירכם.

   קק"ל עושה שימוש בעוגיות ובאחסון מקומי של מידע בכדי לסייע לחוויית מתן התרומה. אנחנו גם עושים שימוש במידע כאמור בכדי ליצור סביבת אינטרנט בטוחה יותר, ובכדי לזכות בהבנה יותר טובה של העדפות התורמים, ועל האינטראקציות עם שירותי ההתרמה של קק"ל.

   ככלל, עוגיות ואחסון מקומי של מידע משמשים בכדי:

    1. לסייע לתפקוד שירותי ההתרמה של קק"ל, ובכדי להעביר אליכם תכנים חדשים ורלוונטיים
    2. לספק לכם חוויה אישית באמצעות אחסון העדפותיכם, על מנת שהללו ישמשו אתכם בפעמים הבאות שבהם תבקרו בשירותי ההתרמה של קק"ל
    3. ניתוח תפקוד תהליכי ההתרמה על מנת שנוכל להבין טוב יותר כיצד הם פועלים ולשפרם בעבורכם, ובעבור התורמים האחרים של קק"ל
    4. ניתוח אינטראקציות עם הודעות התרמה בדואר אלקטרוני על מנת שנוכל לזקק ולשפר את הליך ההתרמה


     הגבלת איסוף מידע באמצעות שימוש בעוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות

     אנחנו סבורים שאיסוף מידע מסייע לחוויית התרומה; עם זאת, תוכלו להסיר או לנטרל את מלוא העוגיות או חלק מהן באמצעות כוונון הדפדפן שלכם. אף על פי שלא מדובר ברשימה ממצה, תוכלו להגביל את השימוש בעוגיות ובאחסון מקומי של מידע במכשירכם באמצעות:

      1. הסרת מידע מאוחסן מקומי מסוים בכוונוני הדפדפן שלכם או נטרולו
      2. שימוש בדפדפן לחסימת עוגיות של צדדים שלישיים
      3. התקנת רכיב לחסימת אחסון מקומי של מידע, ככל שקיים


       אף על פי שתרומות לקק"ל באמצעות שירותי ההתרמה של קרן קימת לישראל יכולות להתבצע גם ללא שימוש בעוגיות ואחסון מקומי של מידע, אנא קחו בחשבון שנטרול או הסרת תכונות אלו עלולים להשפיע על חוויית הניווט שלכם באתרים אלו, ובאפיון האישי של חווייתכם.

       ביטול מעקב

       קק"ל מחויבת לשמור על המידע אשר נאסף על ידינו מכל תורמינו. איננו חולקים מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, זולת בנסיבות הספציפיות אשר קבועות בפרק של מדיניות זו שכותרתו "שיתוף מידע של תורמים". אופי התנהלותנו אינו עובר שינוי בעקבות הקלקה על סימון ביטול מעקב בדפדפן האינטרנט; חלף זאת, וכברירת מחדל, אנחנו מספקים את אותה מידת ההגנה על המידע שנאסף מכל התורמים שלנו.


       אופן השימוש שלנו במידע על תורמים

       אנחנו עושים שימוש במידע שנאסף מכם למטרות ניהוליות כלליות, ובכדי לתפעל את הליכי ההתרמה שלנו. האמור כולל:

        1. הפעלת הליכי ההתרמה של קק"ל
        2. עדכונכם בנוגע לאירועי התרמה קרובים ופעילויות אחרות של קק"ל
        3. מסירת תודה על תרומתכם
        4. קביעת העדפות שפה


         אנחנו מבצעים את הפעולות המנויות לעיל בכדי לתפעל את הקשרים החוזיים עמכם, ולשם קידום האינטרסים הלגיטימיים שלנו בניהול שירותי ההתרמה של קק"ל.

         אנחנו גם נעשה שימוש במידע אשר נאסף מכם במסגרת ציות שלנו לחובות שונות של תיעוד ודיווח. האמור כולל:

          1. הנפקת קבלות על תרומות
          2. ניהול בדיקות תוכנה פנימיות
          3. מסירת מידע על שינויים מהותיים במדיניות זו ובסוגי מדיניות אחרים אשר קשורים אליה
          4. אנחנו עוסקים בפעילויות האמורות בכדי לקיים את חובותינו על פי דין, ולשם קידום האינטרסים הלגיטימיים שלנו בניהול הליכי ההתרמה של קק"ל


           כמו כן, אנחנו משתמשים במידע אשר נאסף מכם בכדי לשפר ולעדכן את שירותי ההתרמה של קק"ל. האמור כולל:

            1. ביצוע התאמה אישית לתכנים
            2. הבנת האינטרסים של תורמי קק"ל
            3. שיפור הליכי ומאמצי ההתרמה שלנו
            4. ביצוע ניתוחים פנימיים, דוגמת מחקר ואנליטיקה
            5. הספקת רמת אבטחה יותר גבוהה
            6. ניהול סקרים ודוחות


             אנו עוסקים בפעילויות האמורות בכדי לקדם את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, דוגמת שיפור ואבטחת נוהלי ההתרמה שלנו והמאמצים בתחום.

             גישתכם למידע תורם אישי

             קק"ל עומלת קשה בכדי לעבד בדייקנות את המידע ביחס לתורמים ולנהל אותו. ככל שתבקשו לזכות בגישה אל המידע האישי אשר מוחזק על ידינו ביחס אליכם, לתקן, לעדכן, להסתיר, להגביל או למחוק אותו, או להתנגד לעיבוד מידע אישי כאמור על ידנו, או באם תרצו לבקש לקבל העתק אלקטרוני של המידע האישי שלכם בכדי להעבירו לארגון אחר (ככל שהדין הישים מעניק לכם את הזכות להעברת מידע כאמור), אנא הודיעו לנו על האמור בכתובת http://www.kkl.org.il/contact-us ואנחנו ננקוט כל המאמצים הסבירים בכדי להיענות לבקשתכם, אולם ייתכנו מצבים מסוימים שבהם לא נוכל לעשות כן (דוגמת מצבים שבהם לא נוכל לאמת כראוי את זהותכם על מנת לספק לכם גישה למידע האישי, או במקרים שבהם נהיה מחויבים משפטית להחזיק במידע, או לא נחזיק באמצעים הטכנולוגיים הדרושים בכדי לשנות או למחוק מידע כאמור). אשר על כן, אישור בקשות כאמור ייוותר כפוף לשיקול דעת קק"ל.

             כל הודעות דואר אלקטרוני אשר יישלחו בהקשר של שירותי ההתרמה של קרן קימת לישראל (ולמעט קבלות או הודעות אדמיניסטרטיביות), יכללו אופציה פשוטה לביטול רישומכם ברשימת התפוצה. ככל שתבקשו לשנות את העדפותיכם ביחס לאופן ההתקשרות עמנו, הרי שתוכלו (או שנציג מוסמך מטעמכם יוכל), ליידע אותנו על האמור באמצעות יצירת קשר עמנו בכל עת בכתובת האינטרנט zehavitr@kkl.org.il או על ידי הקלקה על הקישור לביטול הרישום שבהודעת הדואר אלקטרוני אשר תקבלו מאתנו.

             שיתוף מידע של תורמים

             אנחנו מבינים שתורמים עשויים לבקש להיוותר אנונימיים, ואנחנו מתאמצים לכבד בקשות כאמור, ולשמור על זהותכם האנונימית. עם זאת, אנחנו ניאלץ לשתף מידע על תורמים בנסיבות המוגבלות של אשר מפורטות להלן. לעולם לא נמכור, נסחר, או נשכיר את המידע האישי שלכם אשר אינו מפורסם ברבים.

             על פי הסכמתכם - בכפוף להסכמתכם אנחנו עשויים לשתף את המידע שלכם למטרה מסוימת. לדוגמה, אנו עשויים לאפשר לתורמים להחליט אם הם מעוניינים בכך שיבוצע קישור פומבי בין שמותיהם לבין תרומותיהם.
             במתכונת אנונימית. אנחנו עשויים לפרסם או לשתף מידע אנונימי ביחס לתורמים. כך, לדוגמה, נוכל לשתף ערכות נתונים אנונימיים בכדי להדגים מגמות תרומה.

             הערות והצעות - אנחנו עשויים לפרסם הערות או הצעות כלשהן אשר יסופקו לנו על ידי תורמים, לרבות חומרים שיווקיים במתכונת אנונימית. במקרים הנדירים שבהם נפרסם מידע כאמור באורח לא-אנונימי, הרי שנעשה כאמור רק אחרי קבלת הסכמתכם בכתב.

             מעבדי תשלומים אונליין

             לשם קידום ההתרמה באמצעות האינטרנט חברנו עם מעבדי תשלומים. בכל עת שתתרמו לקק"ל באמצעות השימוש בשירותי ההתרמה של קרן קימת לישראל, בין אם באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב, או אמצעי תשלום אחר באינטרנט, הרי שהנכם מעבירים את המידע שלכם אשר נוגע לתשלום ישירות למעבד התשלומים. אנחנו נעשה את מיטב יכולתנו בכדי לכרות הסכמים, ובכדי לנקוט אמצעים אחרים אשר יסייעו לוודא שהמעבדים האמורים ישמרו את סודיות המידע שלכם. עם זאת, נבקשכם להתחשב בכך שקק"ל איננה אחראית לנוהלי הפרטיות של המעבדים האמורים. אנא עיינו במדיניות שמירת הפרטיות של מעבד התשלומים הישים בכדי לזכות במידע נוסף על הנהלים האמורים.

             ספקי שירותים אחרים

             אנחנו עושים שימוש בספקי שירותים או בקבלנים שהנם צדדים שלישיים, ואשר מסייעים בארגון שירותי ההתרמה של קרן קימת לישראל ובקידומם, או שמסייעים לנהל את דפי ההתרמה שלנו, או לשיפור חווייתכם בקשר עמם.

             אנחנו עשויים למסור לספקי השירותים או לקבלנים האמורים את המידע האישי או המידע ה"לא-אישי" שלכם, ככל שיידרש בפועל על מנת שהם יוכלו לספק את השירותים בעבורנו, או בכדי להשתמש בכלים ובשירותים שלהם. אף על פי שאיננו יכולים להבטיח את הפרטיות, או את רמת האבטחה שמסופקת על ידי ספקים צדדים שלישיים, אנחנו ננקוט מרב המאמצים בכדי לכרות הסכמים ולהחיל אמצעים אחרים אשר יסייעו להבטיח שספקי השירותים או הקבלנים האמורים יטפלו במידע שלכם באופן שיתאם את רמת האבטחה אשר מסופקת על ידי עקרונות מדיניות זו ולא יפחת ממנה.

             מטעמים משפטיים. במקרים נדירים, אנחנו עשויים לגשת למידע האישי שלכם, לשמור עליו או לגלות אותו, באם נסבור באופן סביר שהאמור דרוש בכדי לציית לצו, זימון, צו בית משפט, חוק או תקנה, או צו שיפוטי או מנהלי אחר, אשר הנם תקפים ואכיפים על פי דין. ככל שנסבור שבקשה מסוימת לגילוי מידע על תורם אינה תקפה על פי דין, או שמהווה שימוש לרעה במערכת המשפט, והתורם המושפע אינו מתכוון להתנגד לגילוי בעצמו, הרי שננקוט מרב המאמצים בכדי להיאבק בבקשה. קק"ל מחויבת ליידע אתכם באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, לכל הפחות תוך עשרה (10) ימים קלנדריים מראש, ככל שהאמור יתאפשר בפועל, לפני שנגלה את המידע האישי שלכם בתגובה לדרישה כאמור על פי דין. עם זאת, הודעה כאמור תוכל להיות מסופקת על ידנו רק באותם המקרים שבהם לא נוגבל על פי דין ביצירת קשר עמכם, או שלא ייווצר או יוגבר איום מהותי לפגיעה גופנית בעקבות אספקת הודעה או בקשה כאמור, או ככל שלא סיפקתם לנו כתובת דואר אלקטרוני, או אמצעי קשר תקף אחר.

             דבר במדיניות זו לא נועד להגביל התנגדויות או הגנות משפטיות כלשהן אשר עשויות לעמוד לכם כלפי בקשת צד שלישי )בין אם בדין האזרחי, הפלילי, או המנהלתי( לגילוי המידע שלכם. אנחנו ממליצים שתפנו מיד לקבלת ייעוץ משפטי ככל שבקשה כאמור תוגש ביחס אליך.

             במקרים שבהם הארגון יועבר. במקרה הבלתי סביר בעליל שהבעלות במלואה או בחלקה המהותי של קק"ל, תעבור שינוי, או באם נעבור הליך ארגון מחדש )דוגמת מיזוג, איחוד או רכישה(, הרי שהמידע האישי שלכם עשוי להיות מועבר. אנחנו נספק לכם הודעה מראש באמצעות אתרי האינטרנט של קק"ל לא פחות משלושים (30) ימים קלנדריים לפני שמידע אישי כלשהו יועבר או יהפוך לכפוף לתנאי מדיניות אחרת של שמירת פרטיות תורמים.

             על מנת לספק הגנה עבורך, עבורנו או בעבור אחרים. ככל שייווצר צורך כאמור, הרי שייתכן שנצטרך לעשות שימוש, או לשתף את המידע האישי שלכם בכדי: לאכוף או לחקור הפרות פוטנציאליות של תנאי השימוש שלנו, מדיניות שמירת פרטיות תורמים זו, כל סוג מדיניות מוסדית, או כל סוג מדיניות משתמשים קהילתית; לחקור ולהגן על עצמנו מפני איומי נקיטה בפעולות משפטיות, או מפני פעולות משפטיות; למנוע נזק גופני משמעותי ומיידי או מוות של אדם; להגן על הארגון, העובדים, הקבלנים, והמשתמשים – שלנו, או על הציבור הכללי; או לאתר, למנוע, להעריך ולטפל באופן אחר בכל דואר ספאם, תוכנות זדוניות, הונאה, שימוש לרעה, פעילות בלתי חוקית – פוטנציאלית, ובעיות הכרוכות באבטחה ובנושאים טכניים.

             כיצד אנחנו מגנים על מידע התורם שלכם?

             על מנת להבטיח רמה גבוהה של אבטחה ושמירת סודיות, קק"ל מפעילה מגוון אמצעים פיזיים, מנהליים וטכניים, סוגי מדיניות ונהלים אשר כולם נועדו לסייע בהגנה על המידע האישי והפיננסי שלכם מפני כל סוג של גישה, שימוש, שינוי, גילוי, או השמדה – בלתי מאושרים. עם זאת, עליכם לדעת שאין בנמצא מערכת אחסון או העברת מידע שהנה מאובטחת ברמה של 100%. אשר על כן, איננו יכולים להבטיח שנוהלי האבטחה שלנו לא ייפרצו.

             כמה זמן נחזיק במידע התורם שלכם?

             אחרי קבלת המידע האישי מכם, נשמור אותו למשך פרק הזמן הקצר ביותר האפשרי אשר יתיישב עם צורכי תחזוקה, הערכה ושיפור הליך ההתרמה של קק"ל, ועם קיום חובותינו על פי הוראות הדין הישים במדינת ישראל.

             ידידי קק"ל

             ידידי קק"ל (דוגמת לשכות)הנם ארגונים עצמאיים אשר לעתים מנהלים תכניות לגיוס כספים משל עצמם. אף על פי שחלק מן העמיתים עשויים למסור חלק מן הכספים אשר גויסו על ידם לידי קק"ל, הרי שקק"ל אינה מעורבת בהליכי הטיפול בתרומות של הארגונים האמורים. עמיתי קק"ל מחזיקים במדיניות ובנהלים שונים אשר מבוססים על דרישות הדין המקומי, ושיקולים אחרים. מדיניות זו אינה מכסה באופן מפורש את התרומות שניתנות לארגונים האמורים.

             עריכת שינויים במדיניות שמירת פרטיות תורמים

             מעת לעת, עשוי להיווצר צורך לבצע שינויים במדיניות זו בכדי לשקף באופן מדויק את נוהלי איסוף המידע וגילוי המידע אשר מופעלים על ידינו. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול כאמור, ונספק לכם הודעה מראש על שינויים כלשהם כאמור באופן ובמועד סבירים. אנחנו מעודדים אתכם לעיין מעת לעת בגרסה המעודכנת ביותר של המדיניות שלנו לשמירת פרטיות התורמים.

             המשך השימוש שלכם בשירותי ההתרמה של קק"ל אחרי מועד כניסה לתוקף של כל גרסה עתידית של מדיניות פרטיות זו תיחשב כהסכמה מצדכם לתוכני גרסת מדיניות שמירת פרטיות התורמים המעודכנת.

             אנא צרו עמנו קשר

             קק"ל מעוניינת מאוד לשמוע את חוות דעת התורמים על השירותים והמדיניות שלנו. ככל שיהיו לכם שאלות או הצעות כלשהן בנוגע למדיניות זו, או למידע אשר נאסף על פי תנאי מדיניות שמירת פרטיות התורמים, היינו רוצים לשמוע מכם על האמור. אנא עיינו בדף יצירת קשר שלנו לקבלת מידע נוסף על אופני ההתקשרות עמנו.

             בהתאם לסמכות השיפוט אשר בה אתם ממוקמים, ייתכן שגם תעמוד לכם הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת ישימה בארץ או במחוז מגוריכם.