עמדת קק"ל בנושא שינויי האקלים

מפחיתים ככל שניתן - נערכים היכן שצריך

היערכות קק"ל

בשנת 2004 אימצה קק"ל מסמך מדיניות לניהול בר קיימא של השטחים והפרויקטים אותם היא מבצעת ברחבי הארץ. קק"ל תפעל לעדכן מסמך זה לאור השינויים הגלובאליים והצורך של מדינת ישראל להירתם למאמץ להפחתת פליטות גזי חממה.

תגובש תורה מלאה לבחינת פעולות הייעור, הכשרת הקרקע, המרעה ומפעלי המים, לפי עקרונות מתקדמים של מניעת פליטות מהקרקע והגדלת קיבוע פחמן בשטחים הפתוחים המנוהלים על ידי קק"ל. קק"ל תעמיד ידע זה לרשות גופים נוספים המנהלים קרקעות בישראל.

הואיל ושינויי אקלים מסוימים בלתי נמנעים, קק"ל תגבש תכנית היערכות לניהול השטחים הפתוחים והיערות לאור התחזיות המתעדכנות באשר לשינויי האקלים. קק"ל תיערך, בין היתר, לשינויים הצפויים בדפוסי המשקעים, וכמותם להשפעות של אירועי מזג אוויר קיצוניים, תקופות יובש ממושכות, תנאים מוגברים לקיום שריפות ושיטפונות.

צילום: Shutterstock

קק"ל, כארגון הירוק הגדול בישראל, תפתח תכנית שאפתנית וולונטרית לצמצום פליטות הגזים בפעילותה הארגונית, תוך קביעת יעדי הפחתה הדרגתיים שיושגו באמצעות קידום בנייה ירוקה במשרדי קק"ל, פיתוח אנרגיות חלופיות ושימוש בהן, חיסכון באנרגיה ובמים, תחבורת העובדים, הפחתת פסולת והפרדה במקור. כמו כן, תטמיע קק"ל שינויים התנהגותיים נדרשים בקרב עובדיה באמצעות מערך חינוך והסברה.

המערך המחקרי בקק"ל ירכז את מאמצעי המחקר הממומנים על ידי קק"ל, הן במסגרת האקדמיה, הן במסגרת המו"פ החקלאי והן במסגרת מחקרי מינהל פיתוח הקרקע לגיבוש המלצות להיערכות נדרשת לשינויים האקלימיים ולפעולות למיתון ההתחממות. כמו כן, יתמקד המו"פ בהשלמת פערים בידע המקצועי ובפיתוח טכנולוגיות וממשקי עבודה חיוניים.

קק"ל תפעל לקדם את הפצת הידע, הניסיון והטכנולוגיות שנרכשו על ידה בקרב גופים נוספים בישראל ובעולם. קק"ל תעמיד ידע זה לרשות מדינות מתפתחות בעלות תנאים אקלימיים צחיחים וחצי-צחיחים ותנאים סביבתיים דומים, על מנת לקדם את יכולתן להתמודד עם שינויי האקלים ולהפוך את הסיכונים הכרוכים בשינוי האקלים לסיכויים לפיתוח כלכלי וקידום הקיימות הסביבתית.
קק"ל תפעל לגייס תמיכה בקרב יהדות התפוצות וידידי ישראל בעולם למימוש הפעולות הנדרשות לקידום תכנית ההיערכות לשינוי אקלים ותכנית להפחתת פליטת גזים.

קק"ל תפעל לקדם רכישת offsets (איזוני פליטות פחמן דו חמצני) לרבבות המבקרים בישראל במסגרת ה-JNF ולפתח מערכת של "אחריות אקלימית" בנסיעות תיירים לישראל, שתעמוד לרשות גופים נוספים העוסקים בתיירות.

על סדר היום: עמדות קק"ל

קק"ל תומכת ביוזמת השר להגנת הסביבה לגיבוש ייעדי הפחתה ותכנית אופרטיבית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל. קק"ל סבורה כי יש חשיבות רבה לכך שממשלת ישראל תפעל בהקדם לגיבוש, מימון והוצאה לפועל של תכנית שאפתנית ומקיפה להפחתת פליטות.

לאור האיומים המורכבים בפניהם ניצבת ישראל כתוצאה משינויי אקלים קיימים ועתידיים, קק"ל קוראת לממשלת ישראל לאמץ תכנית מקיפה להיערכות לשינויי אקלים המבוססת על תחזיות עדכניות להשפעות השינויי האקלימי, ולהתחיל בהקדם לממן תכנית זו ולהוציאה לפועל.

קק"ל תומכת ביוזמת השר להגנת הסביבה להקים בישראל מרכז ידע בינלאומי שירכז טכנולוגיות, מחקר וניסיון בתחום ההיערכות לשינויי האקלים. קק"ל קוראת להקצות את המשאבים הלאומיים הנדרשים להקמת המרכז ותשתף פעולה עם הקמתו. קק"ל נכונה להעמיד למרכז זה, אם יוקם, את הידע והניסיון המעשי שצברה בתחום ניהול השטחים הפתוחים, הייעור והמחקר הנלווה.

קק"ל רואה חשיבות רבה בהצטרפותה של מדינת ישראל לוועד המנהל של של ה Adaptation Fund וה-GEF ונכונה להעמיד את הסיוע שיידרש לכך.