מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/286/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר מגדל העמק

תאריך הגשת הצעות : 27.12.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.11.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/373/22 לפיתוח ויישום אפליקציית סיורי ניווט עבור קרן קימת לישראל 

תאריך הגשת הצעות : 30.11.2022 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.10.2022)

מכרזים לא פעילים