מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/478/22 לאספקת שירותי הדברה וחומרי הדברת עשבייה עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה עד לתאריך: 8.6.2023  בשעה 12.00

תאריך הגשת הצעות מעודכן : 21.5.2023 עד השעה 12:00

תאריך הגשת הצעות: 14.5.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 27.3.2023)

מכרזים לא פעילים