עקרונות וקווים מנחים לשיקום שטחים שנפגעו בשריפות

למרות הרצון לראות שטחי יער שנשרפו הופכים במהרה שוב לירוקים, קק"ל ניגשת לפעולות השיקום בזהירות ובסבלנות, הנדרשות כדי לאפשר לטבע להתאושש וכדי לסייע לו להשתקם בקצב שלו.

מניעת שריפות יער

שיקום השטחים השרופים שבאחריות מתבסס על העקרונות והקווים המנחים הבאים:

א. הניסיון הרב והמעשי שנצבר אצל אנשי המקצוע של קק"ל בעקבות השריפות שקרו בעבר – למשל בכרמל, בביריה ובהרי נפתלי ובשער הגיא.

ב. יישום המלצות של ועדות מקצועיות בין משרדיות שהוקמו בעבר לאחר שריפות אלו.

ג. מסקנות והמלצות של מחקרים ייחודיים רבים שמומנו על-ידי קק"ל ושהתמקדו בבחינת תהליכי שיקום יערות לאחר שריפה.

שיקום השטחים השרופים יתבצע על פי תורת ניהול היער החדשה של קק"ל, שפורסמה בשנת 2014 ואושרה בדירקטוריון קק"ל.

באופן כללי, תכנון שיקום השטחים שנשרפו יתבצע בראיה אגנית כוללת. העיקרון המנחה את השיקום הוא הישענות על תהליכי התחדשות טבעית, ופעולות הממשק יתמקדו בהכוונת תהליכים אלה.
התחדשות הפריחה לאחר השריפה שהשתוללה בכרמל ב-2010. צילום: יוליה אולשנסקי
בשלב ראשון יערכו סקרים לביצוע הערכות של היקף השטחים שנשרפו והנזקים שנגרמו ליער, לדרכים, לאתרים קולטי קהל וכדומה.

פעולות הממשק המיידיות לאחר השריפה יתמקדו בסילוק מפגעים בטיחותיים ובהפחתת הסיכון לסחיפת קרקע, אם יש צורך בכך.

סילוק חומר שרוף מהשטח יבוצע על פי שיקולי בטיחות, כגון סכנה לשריפה חוזרת, שיקולים שנוגעים לנוף ואסתטיקה, שימור קרקע, הגנה על ערכי טבע, נגישות ויכולת ביצוע. יש לתת עדיפות לסילוק החומר השרוף במקרים של סכנה בטיחותית וסכנה גבוהה לשריפה חוזרת, הנקבעת על פי המיקום, תנאי הסביבה וכמות החומר היבש (חומר שרוף) עדיפות נמוכה לטיפול.

עדיפות תינתן לשטחים עם נגישות מוגבלת. מתוך שיקולי שימור קרקע והגנה על ערכי טבע ומורשת.

יוקפד על הימנעות מסילוק החומר השרוף בחלק מהשטח או לנקוט אמצעים זהירים ביותר, כגון פינוי ידני של החומר הכרות או השארתו במקום.

במקומות שבהם הוחלט לסלק את החומר השרוף הדבר ייעשה לאחר החורף הראשון שלאחר השריפה, כדי למזער סחיפת קרקע. יש להימנע מביצוע פעולות אלה בחורף כשהקרקע רטובה. הוצאת החומר השרוף תושלם בתוך כשנתיים מזמן השריפה, כדי להפחית סיכוני בטיחות עקב התמוטטות עצים ולמזער את הפגיעה בצומח המתחדש.

נטיעות יבוצעו במקרים שבהם ההתחדשות הטבעית אינה מספקת את המענה הנדרש על-פי ייעוד השטח, מטרות היער והשירותים האקולוגיים שתא השטח מיועד לספק לרווחת הציבור.
תהיה הקפדה על ההמלצה להמתין כשנתיים לפני ביצוע נטיעות. ביצוע נטיעות מייד לאחר השריפה ייעשה על פי צרכים נקודתיים בלבד.

שריפת יער היא גם הזדמנות לטיפול במפגעי סחף קרקע ולשיקום טרסות ותשתיות של חקלאות עתיקה. כמו כן השריפה מייצרת הזדמנות לשינוי הרכב היער ומבנהו על פי המטרות והיעדים שיוגדרו לכל תא שטח, ולשירותים האקולוגיים שתא השטח מיועד לספק, בהתאם לקווים המנחים של תורת ניהול היער החדשה.

קבוצות העצים שנותרו בחיים בשטח שנשרף יעצבו את הנוף בשנים הראשונות להשתקמותו. עצים אלו צפויים להיתקף ע"י מזיקים שונים (כגון חיפושיות קליפה). יערך ניטור לצורך קבלת החלטות ממשקיות להגנה על עצים אלו.

במידת הצורך ובהתאם להיקף ועוצמת הנזקים בשטחי היער שנשרפו , קק"ל תשפר ותכשיר את היערות והחניונים הגובלים בשטח השרוף על מנת שיוכלו לספק מענה לציבור הרחב שהיה רגיל לנפוש בשטחי היער שנשרפו.