מכרזים לא פעילים של הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ294/22 למתן שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק"ל, חברות קשורות וחברות הבנות שלה

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך מעודכן: 17.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/152/21 לביצוע עבודות דיפון חפירה ותילוי עבור הימנותא

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 15.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/292/22 למתן שירותי ניתוח תיקי מקרקעין והסדרת רישום מקרקעין של הימנותא בע"מ וקק"ל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 7.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.6.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/254/22 למתן שירותי בקרת שומות מקרקעין

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך מעודכן: 26.5.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/ 249/22 למתן שירותי עו"ד בתחום המקרקעין

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 12.05.2022 בשעה: 12:00.

מכרז פומבי מס' 181/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 04/04/2022 בשעה: 12:00

מכרז פומבי מס' מפ 246/20 למתן בביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 27/12/2021 בשעה 12:00