מכרז פומבי מס' מפ/152/21 לביצוע עבודות דיפון חפירה ותילוי עבור הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ/152/21 לביצוע עבודות דיפון חפירה ותילוי עבור הימנותא

לתשומת לבכם: מועד להגשת שאלות הבהרה עודכן, ראו הבהרה מס' 1
 
הימנותא בע"מ (להלן: "הימנותא"), מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות דיפון, חפירה ותילוי עבור הימנותא, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

1. תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז במסמכים הנלווים מטה

3. סיור מציעים (חובה) יתקיים בין התאריכים: 6.6.2022 ל - 8.6.2022 בתיאום מראש עם מר סבה פסוב במייל: sevap@epstein.co.il  ובטל: 03-7396722.

4. שאלות ובקשות להבהרות ניתן להעביר עד ליום 14.7.2022 עד השעה 12:00 במייל: sevap@epstein.co.il  או בפקס 03-7396725 (טל' לאישור קבלת הדוא"ל / פקס בלבד 03-7396722).

5. את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 15.8.2022, בשעה 12:00, בתיבת המכרזים שנמצאת במשרדי הימנותא, רח' הגנן 1, מודיעין, בקומה 6.

6. לתשומת ליבכם: תמצית המכרז הינה מונגשת. אדם עם מוגבלות הזקוק למסמך מונגש ומעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך תום מועד הגשת שאלות ההבהרה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.

7.יש לעקוב באתר האינטרנט כאמור בסעיף 2 לעיל אחר עדכונים בקשר למכרז.

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.