מכרז פומבי מס' מפ/562/23 למתן שירותי תיאום מערכות - בית מוסדות קק"ל

מכרז פומבי מס' מפ/562/23 למתן שירותי תיאום מערכות - בית מוסדות קק"ל

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ד' בתאריך 19.4.23 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
 
מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.
 
טלפון לברור פרטים בלבד 052-3442288 למר סבה פסוב או לדוא"ל SevaP@Epstein.co.il
 
2. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 3.5.23 בשעה: 12:00
עדכון: המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 10.5.2023 בשעה 12:00.
 
3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת בהימנותא רח' הגנן 1 , מודיעין. לשכת מנכ"ל 9:00 עד 16:00 (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).
 


נא שימו לב שבמהלך חופשת חג הפסח משרדי קק"ל יהיו סגורים מתאריך 5.4.2023 ועד 12.4.2023 כולל.

.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז מסמכי המכרז /הבהרות גוברים.