מכרז פומבי מס' מפ/956/23 למתן שירותי ניהול ותיאום תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי

מכרז פומבי מס' מפ/956/23 למתן שירותי ניהול ותיאום תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום  א' בתאריך 24.12.2023 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז) טלפון לברור פרטים בלבד 050-984201 לגב' נילי שטרן-ביבר או  לדוא"ל _nilisb@kkl.org.il
 
*לתשומת ליבכם
מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.

2. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 31.12.2023 בשעה: 14:00
 
3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת ברח' הגנן 1 מודיעין.
 
(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.