מכרז פומבי מס' מפ/503/23 למתן שירותים בתחום השמירה התכנונית ומעקב אחר זכויות תכנוניות וקנייניות בנכסי הימנותא בע”מ

הליך מכרז פומבי מס' מפ/503/23 למתן שירותים בתחום השמירה התכנונית ומעקב אחר זכויות תכנוניות וקנייניות בנכסי הימנותא בע”מ

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ראשון בתאריך 19/02/2023, בשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז) לאבינעם תומ ר באמצעות דוא"ל Avinoamt@kkl.org.il

 
2. מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן ביום ראשון בתאריך 05/3/2023 עד שעה 12:00
 
מועד אחרון להגשת הצעות: ביום שלישי בתאריך 28/02/2023 עד שעה 12:00

3. את ההצעות יש להגיש באופן ידני בלבד ולהכניסה לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הימנותא בע"מ רחוב הגנן 1 קומה 6 מודיעין.
 

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.