מכרז פומבי מס' מפ/292/22 למתן שירותי ניתוח תיקי מקרקעין והסדרת רישום מקרקעין של הימנותא בע"מ וקק"ל

מכרז פומבי מס' מפ/292/22 למתן שירותי ניתוח תיקי מקרקעין והסדרת רישום מקרקעין של הימנותא בע"מ וקק"ל

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום רביעי בתאריך 10.07.2022 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

טלפון לברור פרטים בלבד 08-6148846 למר טל שחר

או לדוא"ל:  KARKAM@KKL.ORG.IL

לתשומת ליבכם:
מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.

2.  מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך 07.8.2022 עד השעה 12:00


3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל רחוב קרן קימת לישראל 1, ירושלים. ליד עמדת הקב"ט.

(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).


ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים