מכרז פומבי מס' מפ 246/20 למתן בביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

מכרז פומבי מס' מפ 246/20 למתן בביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.
  1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ב' בתאריך 29/11/2021 עד לשעה 12:00.
    (את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

    טלפון לברור פרטים בלבד 0544944229 למר גיא בן חפר או לדוא"ל guy@ben-hefer.com
  2. מועד סיור מציעים (חובה) ביום ב' בתאריך 15/11/2021 בשעה 12:00 במיקום: מפעלי צמח מאחורי הביג.
  3. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 27/12/2021 בשעה 12:00.
  4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קרן קימת לישראל, רחוב קק"ל 1 ירושלים.
    (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

הבהרות