מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/254/22 למתן שירותי בקרת שומות מקרקעין

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/254/22 למתן שירותי בקרת שומות מקרקעין

לתשומת לבכם, מועד הגשת הצעות נדחה, ראו הבהרה מס' 1
 
 רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום חמישי בתאריך 19/05/2022 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז) לחני בן חמו באמצעות דוא"ל HannaB@kkl.org.il

2. מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן בתאריך: 26.05.2022 בשעה 12:00.

3. את ההצעות יש להגיש באופן ידני בלבד ולהכניסה לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל רחוב קרן הקיימת לישראל 1, ירושלים. ליד עמדת הקב"ט. (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.