מכרז פומבי מס' מפ/ 249/22 למתן שירותי עו"ד בתחום המקרקעין

מכרז פומבי מס' מפ/ 249/22 למתן שירותי עו"ד בתחום המקרקעין

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום א' בתאריך 24.04.2022 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד 08-6148871 לעו"ד מדלן כהן או לדוא"ל madlenc@kkl.org.il/
2. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 12.05.2022 בשעה: 12:00.
3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל ברח' קק"ל 1 - בתיבה הממוקמת מאחורי השומר (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.