מכרז פומבי מס' 181/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

מכרז פומבי מס' 181/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.
 
1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום שני בתאריך 21/03/2022 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד: 054-4944229 למר גיא בן חפר או לדוא"ל guy@ben-hefer.com.
 
2.על המציע להירשם מראש למפגש משתתפים (סיור קבלנים) - חובה – עד ל – יום  חמישי בתאריך 10/03/2022
בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + תפקיד + מס' טלפון + כתובת דוא"ל) לצורך הסדרת הרשאת כניסה למפגש, וזאת באמצעות דוא"ל guy@ben-hefer.com.

הזמנה ותאריך למפגש מציעים תישלח לכתובת הדוא"ל שציין המשתתף ותימסר באופן פרטני לכל משתתף שנרשם.
משתתף שלא יהיה נוכח במפגש משתתפים (סיור קבלנים - חובה) לא יוכל להגיש את הצעתו.
 
3. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 04/04/2022 בשעה: 12:00
הגשה ידנית בלבד לתיבת המכרזים.

במשרדי קרן קימת לישראל, רחוב קק"ל 1 ,ירושלים, בתיבת המכרזים, הממוקמת בכניסה (ליד עמדת הקב"ט).
אין להגיש הצעות לאחר מועד זה והשעה הנקובה למועד ההגשה.