מכרז פומבי מס' מפ/525/23 לניהול נכסים ברחבי הארץ עבור הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ/525/23 לניהול נכסים ברחבי הארץ עבור הימנותא

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ראשון בתאריך 12.03.2023 עד לשעה 12:00. (את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

טלפון לבירור פרטים בלבד 08-6148841 לגב' ספיר כהן או לדוא"ל :
SHALOMB@KKL.ORG.IL

לתשומת ליבכם:
מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 02.04.2023 בשעה: 12:00

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הימנותא אשר ברחוב הגנן 1 מודיעין, קומה 6 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.