מכרז פומבי מס' מפ294/22 למתן שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק"ל, חברות קשורות וחברות הבנות שלה

מכרז פומבי מס' מפ294/22 למתן שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק"ל, חברות קשורות וחברות הבנות שלה

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מעודכן ביום ראשון בתאריך 31.07.2022 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

טלפון לברור פרטים בלבד 08-6148846 למר טל שחר

או לדוא"ל:  KARKAM@KKL.ORG.IL

לתשומת ליבכם:
מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.

2.  מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן ביום רביעי בתאריך 17.8.2022 עד השעה 12:00


3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל רחוב קרן קימת לישראל 1, ירושלים. ליד עמדת הקב"ט.

(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).


ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים