מכרז פומבי מס' מפ/399/22 למתן שירותי ניהול ופיקוח על שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק״ל וחברות הקשורות לה

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ראשון בתאריך 27.11.2022 עד לשעה 12:00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד 08-6148846 למר טל שחר או לדוא"ל: KARKAM@KKL.ORG.IL
לתשומת ליבכם:
מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.

2. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 11.12.2022 בשעה: 12:00

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל אשר ברחוב קק"ל 1 ירושלים. קומת כניסה בעמדת השומר
 

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים