ליערן, טבת תשמ"ד, 1983, מס' 4-1

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשמ"ד, 1983, מס' 4-1

כותרת עמוד
השונות בתכונות פיסיולוגיות באורן ירושלים טבעי בארץ – ק. גרינבלד, ג. שילר, ר. מלזק עמוד 1
נתונים חדשים על אפיפיטים בישראל – ר. קרשון, א. וינשטין עמוד 7
התפתחות טובה של איקליפטוס המקור בשדרה לאורך כבישים בתנאים צחיחים – י. זוהר עמוד 9
התפתחות אורן ירושלים ואורן ברוטיה בהשפעת עצמות דילול שונות – ד. חת, א. שפטר עמוד 13
השפעת הטיפולים על התפתחות החורש הטבעי – א. וינשטין עמוד 19
אומדן יעילות לכידת הזכרים במלכודת פרומון להדברת טוואי התהלוכה של האורן – י. הלפרין עמוד 24
השפעת מקור הזרעים של אורן ירושלים על רגישותו למצוקוקוס הארץ ישראלי – צ. מנדל, י. גולן, צ. מדר, א. וינשטין, נ. פדלון עמוד 33
פגעי הברוש בישראל – צ. מנדל, י. גולן, צ. מדר, צ. סולל עמוד 37
ניסויים הקדמיים בהדברה כימית של חיפושיות קליפה – צ. מנדל, צ. מדר, י. גולן עמוד 41
שירות היער ומחקר יערני בארה"ב – י. קפלן עמוד 43


הגיליון המלא להורדה »