תכנית ניטור רב-תחומית לבקעת בית נטופה כבסיס מידע לניהול אגני

מטרת תכנית הניטור

המטרה הראשית של תכנית הניטור היא ביסוס ידע רב-תחומי לצורך תכנון מושכל של פיתוח בקעת בית נטופה.

מטרות המשנה

  1. העמקת הידע אודות הגורמים הפיזיים (מחזור הידרולוגי, קרקע) המשפיעים על תגובה ביולוגית עצמונית (התפתחות בתי גידול) ועל תגובה ביולוגית יזומה (גידול חקלאי) באגן מזרח בקעת בית נטופה.
  2. פיתוח מודל לניהול אגני תוך בניית שיתופי פעולה ושילוב בין הגופים המנהלים את השטחים הפתוחים באגן בית נטופה.

שותפים

השותפים בתכנית: רשות ניקוז ונחלים קישון (מנהלת התכנית), קק"ל – יחידת המדען הראשי.

רקע

תכנית הניטור עוסקת באגן המזרחי של בקעת בית נטופה ( 34 קמ"ר) המחולק לאזורי ההר (רכס אחים מצפון ורכס הטורען מדרום) ולאזור העמק. המיקוד של תכנית הניטור הנכחית הוא בתחום העמק, ובעיקר בשטח הבלתי מנוקז (כ-22 קמ"ר). שימושי הקרקע באגן נחלקים לשטחי יער וחקלאות על המורדות המנוהלים בעיקר על ידי קק"ל, ושטח חקלאי לא מושקה בעמק, בעיקרו בבעלות פרטית של חקלאים מהיישובים הסמוכים, ומיעוטו שטח בבעלות המדינה וקק"ל.

שילוב התנאים של עמק המוצף בחורף והעיבוד החקלאי המסורתי של השטחים, יוצרים בבקעה בתי גידול ותצורות נוף ייחודיות המעלים את הערך האקולוגי והנופי שלה. בסקרים שנעשו בשטח נמצאה כמות גדולה יחסית של מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה. ההצפה השנתית מייצרת אלמנט נופי ייחודי בפני עצמו, שהוגדר על ידי מוסדות התכנון כערך נוף לשימור.

בנוסף לערכים הנופיים והסביבתיים, צרכי הפיתוח של השטח החקלאי ושטחים לפיתוח צמוד דופן ביישובים הסמוכים, נדרשים להתייחסות תכנונית שתתווה את הדרך לשילוב מושכל יחד עם הערכים הסביבתיים. על מנת להצליח לייצר תכנון תבוני מהסוג שנדרש לפיתוח השטח המורכב, נדרשת העמקה והבנה של הגורמים הפיזיים, הביולוגיים, החקלאיים והאנושיים, והמנגנונים השונים הפועלים בו.

קק״ל באגן בית נטופה

יערות קק"ל בשני הרכסים התוחמים את הבקעה (אחים וטורען) מושפעים ומשפיעים מאד על הנעשה בבקעה. לשני היערות תכנית יער מפרטת הכוללת תשריט והנחיות, ביניהם שימור נגר והגדלת מגוון ביולוגי.

פעולות הפיתוח של נושא החקלאות בפשטי ההצפה, הכוללות עבודות של יצירת בתי גידול, שואפות לחזק את הרציפות האקולוגית בין הקישון לכנרת וכשלחות צד אל הרכסים התוחמים את הבקעה ובכך לייצר מסדרון אקולוגי עבור מינים מסוימים ולחזק את המסדרון עבור מינים קיימים. מכאן שהתהליך יחזק את הערכיות האקולוגית של יערות קק״ל ברכסים הסמוכים.

פעולות הניטור יעמיקו את בסיס הידע הנדרש לתכנון הקשר ההידראולי בין הרכסים לבקעה המוצפת, בין הגשם היורד על הרכסים להעשרת אקוויפר הנעמן והפוליה ולהבנה של התפתחות המערכת האקולוגית על פני האגן בממשק בין הבקעה החקלאית לבין יערות קק״ל.

חלקת ההדגמה בבעלות הימנותא תפותח ותהווה מרכז למידה והכשרה לחקלאי האזור.

תכנית הניטור נועדה להעמיק את בסיס הידע לתכנון מושכל של השטח החקלאי ולשימור ערכים אקולוגיים. ידע זה ישמש ליצירת כלים לניהול האגן תוך כדי שותפות בין הגופים המשתתפים (קק״ל, רשות ניקוז קישון, רשות הטבע והגנים ואיגוד ערים לאיכות סביבה סחנין).

תכנית הניטור המאושרת לבקעת בית נטופה