בחינה והערכת תועלות נלוות של יערות קק"ל: בריאות גופנית ונפשית, שירותי תרבות והיבטים כלכליים

קרן קפלן מינץ 1,2, אופירה אילון 2,3, ציפי עשת 3, אורלי נתן 3
1 מכון שמיר למחקר, 2 אוניברסיטת חיפה, 3 מוסד שמואל נאמן

רקע:
תרומת הטבע בכללותו, ויערות בפרט, לבריאות הגוף והנפש הוכחה זה לא מכבר באלפי מחקרים שנערכו ברחבי העולם. לשהייה ביערות ולפעילות בהם יש תרומה למבקרים במגוון היבטים ובתוכם היבטים בריאותיים, הפחתת לחץ נפשי, קידום לכידות קהילתית ותרומה כלכלית. עם זאת, מחקר מועט עד כה בחן את הנושא ביערות בישראל. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את התועלות הנלוות של יערות קק"ל בהיבטים בריאותיים, תרבותיים, וכלכליים. שאלות המחקר המרכזיות היו: מהי התרומה הנתפסת של היערות, מהם השימושים העיקריים הנעשים בהם, ומה תדירות ואופן הביקור ביערות.

שיטות:
המחקר נערך בהתבוננות בין-תחומית המשלבת פסיכולוגיה סביבתית, כלכלה סביבתית, ומדיניות סביבתית. המחקר התמקד בתפיסות של אנשים פרטיים ובעלי מקצוע ביחס לתרומת היערות לבריאות הנפשית והגופנית, וכן לערך החברתי-כלכלי של היערות לבריאות. המחקר כלל שאלון בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה, שאלון בקרב המבקרים ביערות, חקר רב מקרים של שלושה יערות, ראיונות עם מומחים ורופאים בתחומי בריאות הגוף והנפש, והערכה כלכלית של תרומת היערות.

ממצאים:
הנתונים מצביעים על כי כלל הציבור תופס את היערות כבעלי תרומה משמעותית לרווחת האנשים ולבריאותם הגופנית והנפשית. הדבר נכון ביחס לכלל המגזרים והקבוצות בחברה. במקביל, נמצאו הבדלים  מסוימים בתפיסות ובתדירות הביקורים ביערות בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה.  בנוסף, מצביעים ממצאי המחקר על מגוון של יוזמות קהילתיות וחינוכיות המתקיימות ביערות שהיו במוקד המחקר, ועל האופן בו ניתן לעשות שימוש בפעילות ביער לטובת קבוצות יחודיות: ילדים, מבוגרים, ובעלי צרכים מיוחדים. הממצאים מדגישים את החשיבות של שימוש ביערות לא רק כאתרי בילוי לסוף שבוע, אלא גם ובמיוחד כאתרי תרבות חינוך וספורט שניתן לעשות בהם שימוש לטובת קידום הבריאות על בסיס יומיומי וקבוע.

המלצות לניהול לקק"ל:
הממצאים מצביעים על החשיבות של העלאת המודעות לתועלות של יערות קק"ל, בקרב בעלי תפקידים בתחומי החינוך, התרבות והבריאות בכדי שיקודמו מגוון פעילויות לשם הפקה מקסימלית של תועלות מהיערות. בנוסף, מצביעים הממצאים על החשיבות של מציאת איזונים בניהול היערות בין תושבי הקהילות הקרובות ליער לבין קהלי המבקרים המגיעים מאזורים מרוחקים יותר.