פיתוח מסד נתונים ושיטות סקר, מיפוי וסימון של ערכי טבע מוגנים ביערות לקראת דילול וחידוש

דבורה לב רמתי 1, עומרי שליו 2, דר בן-נתן 1, אמיר פרלברג 1, עידן טלמון 1, דותן רותם 3, שני גלייטמן 2, ענת צפריר 2 , אסף קראוני 4, אילון כלב 4,  נורית היבשר 5, גיל סיאקי 6, יהל פורת 2
(1. מכון דש"א (דמותה של ארץ), המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב 2. מחלקת אקולוגייה, אגף הייעור, קק"ל 3. רשות הטבע והגנים 4. מחלקת ניהול יער וממ"ג, אגף הייעור, קק"ל 5. מרחב מרכז, קק"ל 6. מרחב דרום, קק"ל)


בהתאם לנוהל המקצועי של קק"ל ורט"ג בנושא  הגנה על ערכי טבע ביערות במהלך פעולות ממשק יער (פורת ורותם, 2018), פותחו בשלוש השנים האחרונות כלים ושיטות מיפוי וסקר של ערכי טבע מוגנים ביערות קק"ל המיועדים לדילול וחידוש. במסגרת הפרוייקט פותחו פרוטוקולים לסקרים אקולוגיים ומסד נתונים ממ"גי של קק"ל בנושא זה.הסקרים בוצעו בפועל בשטחים המיועדים לדילול וחידוש יער ובסיום כל סקר הוגש דו"ח מסכם שמפרט את ממצאי הסקר והנחיות השימור. סה"כ, בשלוש השנים הללו נסקרו כ-35,000 דונם ב-98 יערות  וממשק היער בהם בוצע בהתאם לממצאים והנחיות הנוהל המקצועי בליווי מקצועי של מחלקת אקולוגיה בקק"ל.

מממצאי הסקרים עולה שביערות קק"ל מתקיימים ערכי טבע ובתי-גידול ייחודיים רבים, שהמידע אודותיהם היה מועט מאד טרם ביצוע הפרוייקט, בשל מיעוט סקרים סדורים שבוצעו בנושא זה ביערות עד כה.

במהלך הסקרים התגלו ממצאים בוטניים משמעותיים מאוד. תועדו 1,404 תצפיות בערכי טבע, מתוכן 602 תצפיות ב-67 מיני צמחים בסכנת הכחדה. תצפיות אלו כוללות מיני צמחים חדשים לארץ, אוכלוסיות חיוניות של מינים בסכנת הכחדה שמתקיימות ביערות, ותצפיות המרחיבות את גבולות התפוצה של מינים נדירים. בנוסף נמצאו יערות שמשמשים כ-'הוט-ספוטס' או כיערות מפלט, עבור מגוון גדול של מינים בסכנת הכחדה, בעיקר בבתי-גידול מאויימים שאינם מיוצגים מספיק בשמורות טבע, כגון בתי-גידול לחים, וקרקעות עמוקות (כבדות וקלות ). התופעה בולטת במיוחד במישור החוף, אזור של בינוי צפוף שבו יערות קק"ל מגנים על שטחי קרקעות קלות ובתי-גידול לחים ומספקים אזור מפלט לריכוז גבוה של מינים בסכנת הכחדה ומינים נדירים; וחשיבותם לשמירת טבע בארץ  גדולה מאד.

מהסקרים אף מסתמן כי  יתכן ודילול יער באזורים ערכיים אלו, תוך הקפדה על שיטות עבודה מתאימות, מועיל לאוכלוסיות רבות של צמחים בסכנת הכחדה , אשר בנק הזרעים שלהם נשמר בקרקע היער שהצטופף עם השנים והמתין לפתיחתו.

המידע החדש שנאסף ושייאסף בהמשך ביצוע הסקרים הסדורים מעתה, מהווה תשתית חשובה עבור מחקר, ניטור ושימור צמחים בסכנת הכחדה, ביערות ומחוצה להם. בנוסף, מידע זה תורם רבות להבנה מעודכנת של סטטוס השימור ומפות התפוצה של מינים בסכנת הכחדה ולשמירת הטבע בישראל.