תכנון מתארי

עובדי תכנון מתארי בשטח

מידע כללי על התכנון בקק"ל

אגף התכנון בקק"ל מהווה את הבסיס לתכנון פעילות ארוכת הטווח של קק"ל באמצעות מינהל הפיתוח (מפ"ק) וכן תכנון הפעילות השוטפת.

הפקדת תכניות - פרסום לציבור

מדור זה מתעדכן במידע על תכניות שהופקדו ובתוקף להתייחסות הציבור

תכנית מתאר ארצית ליער וייעור (תמ"א 22)

תכנית המתאר הארצית ליער וייעור (תמ"א22 ) אושרה על-ידי ממשלת ישראל ב- 16/11/1995. חשיבותה של התכנית היא בכך שהיא מעגנת בחוק את מעמדו של היער בישראל, ובכלל זה יערות נטע אדם, מרבית שטחי החורש הטבעי ושטחי נטיעה עתידיים. התכנית מגינה, אם כן, על השטחים הפתוחים שעד כה לא היו מוגנים מפני תנופת הפיתוח והבנייה המואצת בישראל.

תכנון מתארי - מחקרים, סקרים, מסמכים מדיניות

יחידת התכנון בקק"ל עוסקת בתכנון אסטרטגי ארוך טווח הכולל הכנת מסמכי מדיניות נושאיים וארגוניים, ייזום מחקרים בנושאי תכנון ועוד.

קק"ל ויחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א

מכון דש"א (דמותה של ארץ) מתמחה מזה שנים באיסוף וניתוח של ידע ומידע על השטחים הפתוחים וערכיהם ובגיבוש עקרונות מדיניות וכלים שיבטיחו שילוב ראוי בין צורכי הפיתוח והשמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם, המכון פיתח שיטה ייחודית לסקר והערכה של השטחים הפתוחים והמלצותיו המקצועיות משמשות את גורמי התכנון והביצוע להשגת פיתוח בר-קיימא.  

פרס יקיר התכנון

איגוד המתכננים בישראל העניק את פרס יקיר התכנון - הפרס המשמעותי ביותר מטעמו - לפינחס כהנא, מנהל התכנון בקק"ל.