קול קורא מס' קק/2002/22 להשתתפות במימון פרויקטים עבור אנשים עם מוגבלות

הגופים הזכאים העומדים בכל הוראות הקול הקורא מוזמנים להגיש בקשה במסגרת הליך זה ונדרשים למלא את כל הפרטים בקישור טופס מקוון להגשת בקשות.

הטופס המקוון להגשת בקשות באתר קק"ל יפתח החל מיום ראשון ה- 18/09/2022.

יש לקרוא את כל המסמכים בטרם תוגש ההצעה.

שאלות הבהרה לקול קורא זה יש להגיש בכתב בלבד עד ליום חמישי ה – 15/09/2022, לכתובת דוא"ל:
KolKoreProjects@kkl.org.il

(קק"ל אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר מועד זה)

* תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר כשבוע לאחר חול המועד סוכות.

מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן 6.12.2022 עד השעה 14:00

לבירורים בנושאים טכניים בלבד ניתן לפנות בטלפון: 03-526-1118 החל מיום 4.9.2022

*ט.ל.ח בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעה לבין מסמכי הקול הקורא, יגברו הוראות מסמכי הקול הקורא.